| Login
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ปฏิืิทินอบรมตัวแทน/ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

ปฎิทินอบรมของตัวแทน ตามคำสั่ง คปภ.

   หลักสูตร ขอรับใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เดือน  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. Update!!

      ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

          หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   หลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สำนักงานใหญ่  ภูมิภาค  

        -  ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

           หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตตัวแทน 1 ใบ

    หลักสูตร 14 ชั่วโมง Tii  (สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรม)  ปี 2557   ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

           - ใบสมัครสอบตัวแทน  14 ชั่วโมง (สถาบันฯจัด)    ดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบคอมพิวเตอร์             

           - ใบสมัครสอบตัวแทน  14 ชั่วโมง (Inhouse)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

   หลักสูตร ขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน  (สมาคมประกันชีวิตไทย)    ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

            - ใบสมัครอบรมขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน (สมาคมฯ)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

            -  แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

 ตารางสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน

   ตารางอบรม และตารางสอบคอมฯ  ( สำนักงานใหญ่ )  

   ตารางอบรม และสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค ( Inhouse )   

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค  ( สมาคม )   

   สถานที่สอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค (สมาคม)      Update!!

       - ใบสมัครสอบตัวแทน   ดาวน์โหลดได้ที่นี่  (Inhouse)  (สมาคม)

       หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครสอบ + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ + ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ คปภ.  ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

หลักฐานประกอบการยื่นสมัครตัวแทนและขอรับใบอนุญาตประกันชีวิต ดาวน์โหลดที่นี่ รายปี  รายเดือน

ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิต  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน (รายเดือนและรายปี) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( Micro )  ดาวน์โหลดที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( PMV )  ดาวน์โหลดที่นี่  

สัญญาค้ำประกันตัวแทน  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.1,ตช.5)  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตนายหน้า คปภ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า คปภ. (นช.7)   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวเพิ่ม   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวแทนตัวแทนในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบเบิกใบรับเงินชั่วคราว   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลฝ่ายขาย  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน           ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.7)    ดาวน์โหลดที่นี่

 

                           

            

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทน (6ชม.)

รายชื่อผู้สมัคร ขอรับฯ 6ชม. 
19 ก.ย.57

ขอนแก่น  ชลบุรี  เชียงใหม่  ถนนชยางกูร  ท่าศาลา 

นครราชสีมา  ภูเก็ต  สระบุรี 

    
ผลอบรม ขอรับฯ 6ชม.
4 ก.ย.57                               อุทัยธานี
5 ก.ย.57 ภูเก็ต
6 ก.ย.57 เชียงราย                                                                                                             
8 ก.ย.57 ตราด  ลำปาง
10 ก.ย.57 นครราชสีมา                         
11 ก.ย.57 สำนักงานใหญ่
12 ก.ย.57 ชลบุรี  ปาย  หาดใหญ่  อุดรธานี                                                         
13 ก.ย.57 เชียงใหม่  สำนักงานใหญ่
14 ก.ย.57 กำแพงเพชร  พิษณุโลก
15 ก.ย.57 จันทบุรี

        

   

 

รายชื่อเข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

รายชื่อผู้สมัคร ขอต่อฯ
19 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  สำนักงานใหญ่                                                      
   
ผลอบรม ขอต่อฯ
13 ก.ย.57                     ต่ออายุครั้งที่ 1  แพร่  สุราษฎร์ธานี           
13 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  นครสวรรค์
14 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  แพร่
15 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  สำนักงานใหญ่

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรม นายหน้า

รายชื่อผู้สมัคร นายหน้า
17-18 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  DSA@MTL        
21 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  KL@hiphotel
   
ผลอบรม นายหน้า
11 ก.ย.57               ต่ออายุครั้งที่ 3  MTL                    
13 ก.ย.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3 KB_R@TOT               

 

Update

17  ก.ย. 57   เวลา 12.00 น.

หน้าแรก | บริหารงานขาย | บริการข้อมูลลูกค้า | เสนองานขาย | ติดต่อเรา
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-276-1025
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 - 2556 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)