| Login
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ปฏิืิทินอบรมตัวแทน/ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

ปฎิทินอบรมของตัวแทน ตามคำสั่ง คปภ.

   หลักสูตร ขอรับใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เดือน  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. Update!!

      ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

          หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   หลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สำนักงานใหญ่  ภูมิภาค  

        -  ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

           หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตตัวแทน 1 ใบ

    หลักสูตร 14 ชั่วโมง Tii  (สถาบันประกันภัยไทย จัดอบรม)  ปี 2557   ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

           - ใบสมัครสอบตัวแทน  14 ชั่วโมง (สถาบันฯจัด)    ดาวน์โหลดได้ที่นี่  สอบคอมพิวเตอร์             

           - ใบสมัครสอบตัวแทน  14 ชั่วโมง (Inhouse)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

   หลักสูตร ขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน  (สมาคมประกันชีวิตไทย)    ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

            - ใบสมัครอบรมขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน (สมาคมฯ)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

            -  แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

 ตารางสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน

   ตารางอบรม และตารางสอบคอมฯ  ( สำนักงานใหญ่ )  

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค ( Inhouse )   

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค  ( สมาคม )   

   สถานที่สอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค (สมาคม)      Update!!

       - ใบสมัครสอบตัวแทน   ดาวน์โหลดได้ที่นี่  (Inhouse)  (สมาคม)

       หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครสอบ + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ + ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ คปภ.  ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

หลักฐานประกอบการยื่นสมัครตัวแทนและขอรับใบอนุญาตประกันชีวิต ดาวน์โหลดที่นี่ รายปี  รายเดือน

ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิต  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน (รายเดือนและรายปี) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( Micro )  ดาวน์โหลดที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( PMV )  ดาวน์โหลดที่นี่  

สัญญาค้ำประกันตัวแทน  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.1,ตช.5)  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตนายหน้า คปภ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า คปภ. (นช.7)   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวเพิ่ม   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวแทนตัวแทนในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบเบิกใบรับเงินชั่วคราว   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลฝ่ายขาย  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน           ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.7)    ดาวน์โหลดที่นี่

 

                           

            

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทน (6ชม.)

รายชื่อผู้สมัคร ขอรับฯ 6ชม. 
21 ส.ค.57 ชลบุรี  เชียงราย  สระบุรี  หัวหิน  หาดใหญ่
27 ส.ค.57 สุพรรณบุรี
    
ผลอบรม ขอรับฯ 6ชม.
1 ส.ค.57 ชลบุรี  ท่าศาลา  อยุธยา
2 ส.ค.57                       สำนักงานใหญ่
3 ส.ค.57                สุโขทัย  เลย 
4 ส.ค.57 แม่ฮ่องสอน  จอมทอง  พังงา
5 ส.ค.57 สำนักงานใหญ่
6 ส.ค.57 นครนายก
7 ส.ค.57

สระบุรี  สำนักงานใหญ่  หนองบัวลำภู  อุทัยธานี  ขอนแก่น

เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี        

8 ส.ค.57 เชียงราย  ชลบุรี
10 ส.ค.57 ร้อยเอ็ด
12 ส.ค.57 ฝาง
13 ส.ค.57 พัทยากลาง  อ่างทอง  กาญจนบุรี
14 ส.ค.57

ท่าศาลา  ศรีสะเกษ  สำนักงานใหญ่  ขอนแก่น  เชียงใหม่ เลย

ถนนชยางกูร  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  บึงกาฬ  พิษณุโลก  นครศรีธรรมราช

เพชรบุรี  ภูเก็ต  ยะลา  สกลนคร  สระแก้ว  สุราษฎร์ธานี  หาดใหญ่

15 ส.ค.57              ชลบุรี  ราชบุรี
16 ส.ค.57 สำนักงานใหญ่
19 ส.ค.57 สำนักงานใหญ่

        

   

 

รายชื่อเข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

รายชื่อผู้สมัคร ขอต่อฯ
   
   
ผลอบรม ขอต่อฯ
2 ส.ค.57                     ต่ออายุครั้งที่ 1  ขอนแก่น  สำนักงานใหญ่  อ่างทอง                  
2 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  เชียงใหม่  หาดใหญ่
2 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 3  สำนักงานใหญ่
3 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  สำนักงานใหญ่
9 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  ชลบุรี
9 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  พิษณุโลก
16 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  อุดรธานี
16-17 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 3  เชียงใหม่
17 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  ภูเก็ต
20 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 1  สำนักงานใหญ่

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรม นายหน้า

รายชื่อผู้สมัคร นายหน้า
            
   
ผลอบรม นายหน้า
6-7 ส.ค.57     ต่ออายุครั้งที่ 1  DSA@MTL                       
13 ส.ค.57 ต่ออายุครั้งที่ 2  MTL               
14-15 ส.ค.57  ต่ออายุครั้งที่ 3  DSA@MTL

 

Update

26  ส.ค. 57   เวลา 12.00 น.

หน้าแรก | บริหารงานขาย | บริการข้อมูลลูกค้า | เสนองานขาย | ติดต่อเรา
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-276-1025
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555 - 2556 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)