| Login
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ปฏิืิทินอบรมตัวแทน/ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

ปฎิทินอบรมของตัวแทน ตามคำสั่ง คปภ.

   หลักสูตร ขอรับใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เดือน   ก.พ.  มี.ค.

      ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

          หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   หลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สำนักงานใหญ่  ภูมิภาค  

        -  ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

           หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตตัวแทน 1 ใบ

    หลักสูตร 14 ชั่วโมง Tii  ( MTLจัดอบรม ปี 2558  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

          - ใบสมัครสอบตัวแทน  14 ชั่วโมง (Inhouse)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

   หลักสูตร ขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน  (สมาคมประกันชีวิตไทย)    ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

            - ใบสมัครอบรมขอรับ+ขอต่อใบอนุญาตตัวแทน (สมาคมฯ)     ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

            -  แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ดาวน์โหลดที่นี่ 

 

 ตารางสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน

   ตารางอบรม และตารางสอบคอมฯ  ( สำนักงานใหญ่ )  

   ตารางอบรม และสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค ( Inhouse ) 

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค  ( สมาคม )  

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง  ( สมาคม )  

   สถานที่สอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค (สมาคม)      Update!!

       - ใบสมัครสอบตัวแทน   ดาวน์โหลดได้ที่นี่  (Inhouse)  (สมาคม)

       หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครสอบ + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ + ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

 

 

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ คปภ.  ดาวน์โหลด ได้ที่นี่

หลักฐานประกอบการยื่นสมัครตัวแทนและขอรับใบอนุญาตประกันชีวิต ดาวน์โหลดที่นี่ รายปี  รายเดือน

ใบสมัครตัวแทนประกันชีวิต  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน (รายเดือนและรายปี) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( Micro )  ดาวน์โหลดที่นี่ 

แบบฟอร์มแต่งตั้งตัวแทน ( PMV )  ดาวน์โหลดที่นี่  

สัญญาค้ำประกันตัวแทน  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.1,ตช.5)  ดาวน์โหลดที่นี่  

ใบคำขอรับใบอนุญาตนายหน้า คปภ. ดาวน์โหลดที่นี่ 

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า คปภ. (นช.7)   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวเพิ่ม   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวแทนตัวแทนในสังกัด  ดาวน์โหลดที่นี่

ใบเบิกใบรับเงินชั่วคราว   ดาวน์โหลดที่นี่

ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลฝ่ายขาย  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน           ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ใบคำขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน คปภ. (ตช.7)    ดาวน์โหลดที่นี่

 

                           

            

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทน (6ชม.)

รายชื่อผู้สมัคร ขอรับฯ 6ชม. 
 

 

    
ผลอบรม ขอรับฯ 6ชม.
12 ก.พ.58                                        

สำนักงานใหญ่             

13 ก.พ.58

ชลบุรี  เชียงราย  เชียงใหม่   ถนนชยางกูร  ท่าศาลา  สุโขทัย

นครศรีธรรมราช  พิษณุโลก  ภูเก็ต  แม่ฮ่องสอน  สกลนคร  สุราษฎร์ธานี                           

14 ก.พ.58 ชลบุรี  สำนักงานใหญ่
  

   

 

รายชื่อเข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

รายชื่อผู้สมัคร ขอต่อฯ
       
   
ผลอบรม ขอต่อฯ
14 ก.พ.58        ต่ออายุครั้งที่ 1  นครสวรรค์               
15 ก.พ.58 ต่ออายุครั้งที่ 2  นครสวรรค์
14-15 ก.พ.58 ต่ออายุครั้งที่ 3  นครปฐม

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรม นายหน้า

รายชื่อผู้สมัคร นายหน้า
                                                                                         
ผลอบรม นายหน้า
11-12 ก.พ.58 ต่ออายุครั้งที่ 2  DSA                                     
13 ก.พ.58    ต่ออายุครั้งที่ 2  TQM                 

 

Update

19 ก.พ.58  เวลา 16.00 น.

หน้าแรก | บริหารงานขาย | บริการข้อมูลลูกค้า | เสนองานขาย | ติดต่อเรา
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-276-1025
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 - 2558 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)