| Login
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ปฏิืิทินอบรมตัวแทน/ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

ปฎิทินอบรมของตัวแทน ตามคำสั่ง คปภ.

   หลักสูตร ขอรับใบอนุญาตตัวแทนใหม่ (ตัวแทนใหม่+ขาดต่อ+ย้ายบริษัทฯ) 

        สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ เดือน    ธ.ค.   Update! 

      ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอรับใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

          หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

   หลักสูตร ขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  สำนักงานใหญ่   

        -  ใบสมัครเข้าอบรมหลักสูตร ขอต่อใบอนุญาตฯ  สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ 

           หลักฐานที่ใช้ :  ใบสมัครอบรม + สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตตัวแทน 1 ใบ

           -  แบบฟอร์มขอลดชั่วโมงอบรม หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน ดาวน์โหลดที่นี่    

 ตารางสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทน

   ตารางอบรม และตารางสอบคอมฯ  ( สำนักงานใหญ่ )  เดือน    ธ.ค.   Update!!

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค ( Inhouse )       เดือน    ธ.ค 

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค  ( สมาคม )         เดือน    ธ.ค.  

   ตารางสอบคอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง  ( สมาคม )     

   สถานที่สอบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค (สมาคม)            

 

แบบฟอร์มต่างๆ

 1.การขอรับใบอนุญาตตัวแทน

   -  หลักฐานประกอบการยื่นสมัครตัวแทน ดาวน์โหลดที่นี่  รายปี  สะสมเดือน

   -  แบบฟอร์มในการขอรับใบอนุญาตฯ ส่ง คปภ.               ตัวแทน    นายหน้า

  - สัญญาค้ำประกันตัวแทน                                     ดาวน์โหลดที่นี่  

2.การขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน

   - ขั้นตอนการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน                  ดาวน์โหลดที่นี่

   - แบบฟอร์มในการขอต่อใบอนุญาตฯ ส่ง คปภ.                ตัวแทน    นายหน้า

3.เบิกสมุดใบรับเงินชั่วคราว  

  - ข้อแนะนำการเบิกใช้สมุดใบรับเงินชั่วคราว                    ดาวน์โหลดที่นี่

  - ใบเบิกใบรับเงินชั่วคราว                                                 ดาวน์โหลดที่นี่

  - ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวเพิ่ม                                  ดาวน์โหลดที่นี่

  - ใบคำขอเบิกใบรับเงินชั่วคราวแทนตัวแทนในสังกัด        ดาวน์โหลดที่นี่

  - แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจเบิกใบเสร็จฯ                   ดาวน์โหลดที่นี่

4.อื่นๆ

  - ใบคำขอเบิกค่ารักษาพยาบาลฝ่ายขาย                           ดาวน์โหลดที่นี่

  - แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ คปภ.                              ดาวน์โหลดที่นี่ 

 คู่มือการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตัวแทน_ AS400

            

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตตัวแทน (6ชม.)

รายชื่อผู้สมัคร ขอรับฯ 6ชม. 
26 พ.ย.58

สำนักงานใหญ่

27 พ.ย.58

ชลบุรี  ปราจีนบุรี  นครสวรรค์  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย   

เชียงใหม่  นครราชสีมา  เชียงราย  อยุธยา  อุตรดิตถ์  ตาก 

ขอนแก่น  อุดรธานี  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  สุรินทร์  สระบุรี      

ถนนชยางกุร  ภูเก็ต  ชุมพร  ตรัง  นครปฐม  สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช  ท่าศาลา

1 ธ.ค.58 สำนักงานใหญ่
    
ผลอบรม ขอรับฯ 6ชม.
13 พ.ย.58                

นครสวรรค์  ชลบุรี  ยะลา  สุราษฎร์ธานี

20 พ.ย.58                 

นครศรีธรรมราช  ขอนแก่น  หาดใหญ่  สุราษฎร์ธานี     

ชลบุรี  เชียงใหม่  นครสวรรค์  สระบุรี      

23 พ.ย.58 จันทบุรี  ลำพูน
  

   

 

รายชื่อเข้าอบรมและผลการอบรมหลักสูตรการต่ออายุใบอนุญาต ฯ 

รายชื่อผู้สมัคร ขอต่อฯ
28 พ.ย.58                                         ต่ออายุครั้งที่ 1  สำนักงานใหญ่  นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี
29 พ.ย.58 ต่ออายุครั้งที่ 2  สำนักงานใหญ่  นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี
   
ผลอบรม ขอต่อฯ
7 พ.ย.58          ต่ออายุครั้งที่ 1  เชียงใหม่  สำนักงานใหญ่                                                                                             
8 พ.ย.58                            ต่ออายุครั้งที่ 2  เชียงใหม่
14 พ.ย.58 ต่ออายุครั้งที่ 3  สำนักงานใหญ่  อุบลราชธานี                     
14 พ.ย.58 ต่ออายุครั้งที่ 1  ขอนแก่น
15 พ.ย.58  ต่ออายุครั้งที่ 2  ขอนแก่น
17 พ.ย.58 ต่ออายุครั้งที่ 1  สำนักงานใหญ่

 

 

 

รายชื่อผู้เข้าอบรมและผลการอบรม นายหน้า

รายชื่อผู้สมัคร นายหน้า
                    
ผลอบรม นายหน้า
5-6 พ.ย.58                    ต่ออายุครั้งที่ 3  DSA
7 พ.ย.58   ต่ออายุครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3  KL_หาดใหญ่                              
12 พ.ย.58 ต่ออายุครั้งที่ 3  AF
19 พ.ย.58  ต่ออายุครั้งที่ 2  AF

 

Update

27  พ.ย.58  เวลา 16.00 น.

หน้าแรก | บริการข้อมูลลูกค้า | บริหารงานขาย | เสนองานขาย | ติดต่อเรา
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-276-1025
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 - 2558 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)