Search
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : บริการ > บริการด้านกรมธรรม์ > การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน > การขอเอาประกัน
การเรียกร้องสินไหมทดแทน การขอเอาประกัน กรมธรรม์บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและวิธีการในการขอเอาประกันภัย

 

 
1. ลูกค้าจะได้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิต ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอสมัครเอาประกัน และเมื่อมีความเข้าใจรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแบบประกันแล้ว จึงลงนามในใบเสนอขายที่ตัวแทนฯ หรือ นายหน้าฯ มอบให้

2. ลูกค้ากรอกรายละเอียดในใบคำขอ พร้อมลงลายมือชื่อ หรือ ตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้ตามคำร้อง / ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า แล้วอ่านรายละเอียดใบคำขอที่กรอกข้อมูลครบถ้วนให้ลูกค้าฟังก่อนให้ลูกค้าลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้โดยได้รับคำอธิบายจากตัวแทนประกันชีวิต หรือ นายหน้าประกันชีวิต ในเรื่องหลักการเปิดเผยข้อมูลในใบคำขอ ได้แก่การที่ลูกค้าแถลงข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งถ้าบริษัททราบแล้วอาจจูงใจให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาจะตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทอาจบอกล้างสัญญาได้ และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

3. ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยแก่ตัวแทนประกันชีวิตและได้รับใบรับเงินชั่วคราว เป็นหลักฐานการชำระเงิน หรือ ชำระเบี้ยประกันภัยแก่นายหน้าประกันชีวิตและได้รับหลักฐานการชำระเงิน

4. ลูกค้าจะได้รับแจ้งสิทธิจากตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เรื่องการตรวจสอบเนื้อหาตามกรมธรรม์ ซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์

5. กรมธรรม์จะออกให้กับลูกค้าเมื่อ บริษัทฯได้รับใบคำขอเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย และบริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
ระยะเวลาในการพิจารณารับประกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จำนวนเงินเอาประกันภัย ผลการตรวจสุขภาพของผู้เอาประกัน ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา เป็นต้น
หาก บริษัทมิได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ ภายในเวลาที่กำหนดหรือปฏิเสธการขอเอาประกันภัย หรือ แจ้งเหตุขัดข้องในการรับประกันภัย ให้ถือว่าบริษัทตกลงยอมรับสัญญาประกันภัยซึ่งบริษัทใช้อยู่ในกิจการหลังสุดตามคำขอเอาประกันภัย โดยให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันสิ้นระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน) ดังกล่าวข้างต้น

 สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2557 - 2558 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Login