ภาพกิจกรรมประทับใจ

เมืองไทย Smile Stop Stroke

มืองไทย Smile Club ร่วมกับโรงพยาบาลปิยะเวท เชิญชวนสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมกิจกรรมเมืองไทย Smile Stop Stroke ในการตรวจสุขภาพโดยเครื่องมือพิเศษต่างๆ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง

21 กันยายน 2559