เมืองไทย Smile Trips Special : Bhutan

เมืองไทย Smile Trips Special : Bhutan เต็มแล้ว

วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ประเทศภูฏาน

PRINT

         เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งดินแดนในหุบเขาหิมาลัย“ภูฏาน” ประเทศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาหิมาลัย ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย และยังมีวัฒนธรรมประเพณีตามแบบทิเบตดั้งเดิมที่น่าสนใจ พร้อมวิทยากร อ.เผ่าทอง ทองเจือ

สถานที่    ประเทศภูฏาน    
การเดินทาง    เดินทางไป – กลับโดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ 
วันที่จัดกิจกรรม    วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 (5 วัน 4 คืน)
เริ่มสำรองสิทธิ์    11 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม    1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 6,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
2.สมาชิกบัตร Pink Gold ใช้คะแนนสะสม 6,400 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
3.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 7,200 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
จำนวน     จำกัด 30 ท่าน เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1.จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้    
2.สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
3.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
4.พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้            
5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
6.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 20-60  ปี
7.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  
8.การเดินทางดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางไปกลับค่าที่พัก 4 คืน ค่าอาหารทั้งหมด 13 มื้อ

*   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4 และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น