เมืองไทย Smile Kids Camp: เด็กดี วิถีไทย

เมืองไทย Smile Kids Camp: เด็กดี วิถีไทย สุดฮิต

วันที่ 3-5 เม.ย. 2560 โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

PRINT

สนุกไปกับกิจกรรมค่ายพักแรม ร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านกิจกรรม Walk Rally วิถีไทย เด็กๆจะสนุกไปกับการเข้าฐานทำกิจกรรมแบบไทยๆ ณ เมืองมัลลิกา รศ.124 และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

สถานที่           โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
การเดินทาง     เดินทางไป – กลับโดยรถโค้ชปรับอากาศ 
วันที่จัดกิจกรรม    วันที่ 3-5 เมษายน 2560    
เริ่มสำรองสิทธิ์      วันที่ 18 มกราคม – 27 มีนาคม หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม     1. สมาชิกเมืองไทย Smile Kids Club ใช้คะแนนสะสม 400 คะแนน ต่อ 1 ท่าน  2. ผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Kids Club ใช้คะแนนสะสม 500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
จำนวนจำกัด     40 คน

คลิกดูตารางกิจกรรม

 

เมืองไทย Smile Kids Camp: เด็กดี วิถีไทย

Sai Yok, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150
 02 278 0878  Directions

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Kids Club 1 ท่าน แลกได้ 2 สิทธิ์เท่านั้น และสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้    
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Kids Club ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุระหว่าง 6-12 ปี
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Kids Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมของคุณพ่อ/คุณแม่ได้ 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นการดำเนินการโดยผู้ปกครอง เนื่องจากเด็กไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้
5. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก 1 ห้อง / 3 ท่าน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  
8. กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 8 มื้อ
9. ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทางเฉพาะผู้ที่สำรองสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้น
    
*   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่1766กด 4 และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น