เมืองไทยมาราธอน 2017 SMILE @ BANGKOK

เมืองไทยมาราธอน 2017 SMILE @ BANGKOK เต็มแล้ว

วันนี้ - 1 ก.ย. 60 สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร

PRINT

     เมืองไทย Smile Club ขอร่วมสนับสนุนให้สมาชิกเมืองไทย Smile Club มีสุขภาพที่แข็งแรง หนึ่งในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

เส้นทางวิ่ง  สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดกิจกรรม  8 ต.ค. 60
เริ่มสำรองสิทธิ์  วันที่ 24 พ.ค.- 1 ก.ย. 60

ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง START คะแนน/คน จำนวนสิทธิ์
มาราธอน 42.195 กม. 03.00 น. 60 คะแนน 100 ท่าน
ฮาร์ฟมาราธอน 21.1 กม. 04.00 น. 50 คะแนน
มินิมาราธอน 10 กม. 05.45 น. 40 คะแนน
เมืองไทยสมายรัน 5 กม. 06.00 น. 35 คะแนน

 

 

 

1.สมาชิกเมืองไทยSmile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกบัตรเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมาราธอนได้ โดยจำนวนคะแนนสะสมที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทการแข่งขัน
2. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการแลก และ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ตรวจสอบคะแนนสะสม / แลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1766 กด 4  ในวันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตกฤกษ์)
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี 
5. สมาชิกที่เป็นตัวแทนและพนักงาน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. การเข้าร่วมกิจกรรมจะสมบูรณ์เมื่อสมาชิกเมืองไทยSmile Club โทรแลกคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7. ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรณีผู้เยาว์ผู้ปกครองต้องให้ความยินยอม
8. กรณีไม่ได้มารายงานตัวด้วยตัวเอง   ให้นำสำเนาบัตรเมืองไทย Smile ClubหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกเมืองไทยSmile Club ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า...(ชื่อสมาชิก)...ขอมอบอำนาจให้(ชื่อผู้มารับแทน)............เป็นตัวแทนในการรายงานตัวรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง โดยยินยอมให้หักคะแนนสะสมของข้าพเจ้าจำนวน........คะแนน  เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน.....ท่าน”
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า