Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
3

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกรรมการ   ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง
การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือเจ้าพนักงานหน่วยงานของรัฐอื่น องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม เพื่อจูงใจให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อื่นใดหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม

ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางของการทุจริตดังกล่าวข้างต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

 • อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชั่น
 • สร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ ว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสียหาย ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

 • ยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
 • กำหนดให้ทุกฝ่ายงานและพนักงานทุกคนนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • กำกับดูแล ให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4. คณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น
 • วางแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
 • กำกับดูแล และสนับสนุนด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย

5. พนักงานของบริษัทฯ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยทั่วกัน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ การกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส รวมถึงให้คำแนะนำ และปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสให้มีความปลอดภัย และมั่นใจในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ขั้นตอนในการปฎิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ เช่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ
 2. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
 4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นการกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
 3. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
  1. ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย
   การให้ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
   การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างการติดต่องานกับภาครัฐ
   ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานและการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ

 1. แจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ
 2. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 02-290-2744 (#2744) หรือ
 3. แจ้งผ่านช่องทาง E-Mail ดังนี้ CGhotline@muangthai.co.th

เงื่อนไขในการพิจารณาเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

 1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
 2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน สามารถที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความ   เสียหายใดๆ แก่ตน (อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ร้องเรียน)
 3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

 1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามนโยบาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
 4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
 5. บริษัทฯ จะไม่ทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การติดตามและประเมินผล

นโยบายฉบับนี้ถือเป็นนโยบายหลัก ที่ให้อำนาจกับคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการเสนอออกคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการสอบสวนข้อเท็จจริง และถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้จะมีโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรืออาจได้รับโทษตามที่กฏหมายกำหนดไว้

xxx

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามกฏหมาย ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

“คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง
การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล หรือเจ้าพนักงานหน่วยงานของรัฐอื่น องค์กร หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม เพื่อจูงใจให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อื่นใดหรือรักษาไว้ซึ่งประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการเรียก รับ หรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม

ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางของการทุจริตดังกล่าวข้างต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท

 • อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชั่น
 • สร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ ว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสียหาย ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัท

3. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

 • ยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
 • กำหนดให้ทุกฝ่ายงานและพนักงานทุกคนนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • กำกับดูแล ให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4. คณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 • ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น
 • วางแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น
 • กำกับดูแล และสนับสนุนด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 • ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย

5. พนักงานของบริษัทฯ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยทั่วกัน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ การกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส รวมถึงให้คำแนะนำ และปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสให้มีความปลอดภัย และมั่นใจในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ขั้นตอนในการปฎิบัติ

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ เช่น การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ
 2. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชั่น เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
 4. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานคอร์รัปชั่นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือว่าเป็นการกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

 1. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
 3. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
  1. ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย
   การให้ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ
  2. เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
   การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างการติดต่องานกับภาครัฐ
   ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานและการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 1. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ

 1. แจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ
 2. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 02-290-2744 (#2744) หรือ
 3. แจ้งผ่านช่องทาง E-Mail ดังนี้ CGhotline@muangthai.co.th

เงื่อนไขในการพิจารณาเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

 1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
 2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน สามารถที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความ เสียหายใดๆ แก่ตน (อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ร้องเรียน)
 3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

 1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามนโยบาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
 4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
 5. บริษัทฯ จะไม่ทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะ เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การติดตามและประเมินผล

นโยบายฉบับนี้ถือเป็นนโยบายหลัก ที่ให้อำนาจกับคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการเสนอออกคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการสอบสวนข้อเท็จจริง และถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้จะมีโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรืออาจได้รับโทษตามที่กฏหมายกำหนดไว้

การกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):