MTL Fact Sheet ฉบับเดือน มกราคม 2561 1.12 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561 970.53 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 1,015.26 KB ดาวน์โหลด
เพลงรักเธอหมดหัวใจ 8.00 MB ดาวน์โหลด
เพลงรักเธอหมดหัวใจ (เมืองไทย I Love You) 8.01 MB ดาวน์โหลด
ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม สำหรับผู้ขอเอาประกันภัย ชนิดมีคำถามสุขภาพ 204.37 KB ดาวน์โหลด
IR Fact Sheet ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 1.03 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน กันยายน 2560 1.08 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน ธันวาคม 2560 1.01 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 1.07 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบนำฝากพิเศษ 550.74 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560 999.85 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน ตุลาคม 2560 979.00 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ฉบับเดือน เมษายน 2561 1.04 MB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และประจำไตรมาส 1/2561 807.99 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet มิถุนายน 2560 1.06 MB ดาวน์โหลด
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุ 354.82 KB ดาวน์โหลด
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 482.11 KB ดาวน์โหลด
คำแถลงของผู้ขอเอาประกันภัยเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ 100.15 KB ดาวน์โหลด
รายงานแพทย์ 130.77 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และประจำไตรมาส 3/2560 864.99 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2560 978.03 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนเมษายน 2560 948.34 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และประจำไตรมาส 2/2560 816.17 KB ดาวน์โหลด
คำแถลงของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสุขภาพ 332.96 KB ดาวน์โหลด
ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย 2.08 MB ดาวน์โหลด
ใบเรียกร้องกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 116.64 KB ดาวน์โหลด
คำแถลงของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกาย 242.59 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และประจำไตรมาส 1/2560 809.26 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2560 1.01 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2560 1,009.31 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และประจำไตรมาส 3/2559 851.12 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว 584.34 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต 183.74 KB ดาวน์โหลด
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น) 993.14 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 142.43 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2560 984.91 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และประจำไตรมาส 2/2559 1.80 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2559 1,022.79 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และประจำไตรมาส 1/2559 1.49 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน 187.37 KB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา 116.37 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอม 125.75 KB ดาวน์โหลด
คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย 177.52 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2559 852.10 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และประจำไตรมาส 3/2558 1.52 MB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และประจำไตรมาส 2/2558 748.84 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 146.70 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2559 967.43 KB ดาวน์โหลด
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และประจำไตรมาส 1/2558 770.22 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต CCP 137.04 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2559 958.39 KB ดาวน์โหลด
หนังสือการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร 214.45 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2559 877.17 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 124.40 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกรกฎาคม 2559 958.26 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2559 1.04 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงยกเลิกหรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม 258.54 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2559 1.04 MB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย 255.86 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย 264.22 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนเมษายน 2559 959.54 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา 32.97 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2559 925.09 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2559 960.04 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2559 993.23 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2558 1.28 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet พฤศจิกายน 2558 1.14 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ตุลาคม 2558 2.97 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2558 1.35 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2558 1.15 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกรกฏาคม 2558 1,013.38 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2558 1.08 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2558 1.10 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนเมษายน 2558 1.00 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2558 1.24 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2558 1.09 MB ดาวน์โหลด