คำแถลงของผู้เอาประกันภัยเกี่ยวกับสัดส่วนร่างกาย 242.59 KB ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2561 882.70 KB ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2561 463.54 KB ดาวน์โหลด
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2561 982.58 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัย เพียงครั้งเดียว 1.93 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2560 1,009.31 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต 338.63 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 322.58 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2560 984.91 KB ดาวน์โหลด
สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (กรอกข้อมูลเหมือนกันทั้งสองแผ่น) 48.61 KB ดาวน์โหลด
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2561 1.05 MB ดาวน์โหลด
3.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2561 341.07 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างพิจารณารับประกัน 187.37 KB ดาวน์โหลด
CG Guide เมืองไทยยั่งยืน ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 1.13 MB ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2561 695.00 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนตุลาคม 2559 1,022.79 KB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา 273.42 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอม 277.92 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤศจิกายน 2559 852.10 KB ดาวน์โหลด
4. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 693.31 KB ดาวน์โหลด
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 5.83 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2559 967.43 KB ดาวน์โหลด
5. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2562 314.02 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2559 958.39 KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำไตรมาส 1 / 2562 4.01 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2559 877.17 KB ดาวน์โหลด
หนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร 241.19 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกรกฎาคม 2559 958.26 KB ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ 251.74 KB ดาวน์โหลด
6. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 / 2562 432.83 KB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำไตรมาส 2 / 2562 1.15 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2559 1.04 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2559 1.04 MB ดาวน์โหลด
7. รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 / 2562 1.12 MB ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำไตรมาส 3 / 2562 1.07 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนเมษายน 2559 959.54 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2559 925.09 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันสุขภาพบิดามารดา 111.18 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2559 960.04 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมกราคม 2559 993.23 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนธันวาคม 2558 1.28 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet พฤศจิกายน 2558 1.14 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet ตุลาคม 2558 2.97 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกันยายน 2558 1.35 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนสิงหาคม 2558 1.15 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกรกฏาคม 2558 1,013.38 KB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมิถุนายน 2558 1.08 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนพฤษภาคม 2558 1.10 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนเมษายน 2558 1.00 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนมีนาคม 2558 1.24 MB ดาวน์โหลด
MTL Fact Sheet เดือนกุมภาพันธ์ 2558 1.09 MB ดาวน์โหลด