ใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ / เจ็บป่วย 2.08 MB ดาวน์โหลด
ใบเรียกร้องกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร 116.64 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำแพทย์ เอกสารเรียกร้องกรณ๊ผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย เสียชีวิต 183.74 KB ดาวน์โหลด
ถ้อยคำผู้รับประโยชน์ เอกสารเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 142.43 KB ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ และ ยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา 116.37 KB ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอม 125.75 KB ดาวน์โหลด
คำแนะนำการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม 482.11 KB ดาวน์โหลด
รายงานแพทย์ 130.77 KB ดาวน์โหลด