เมืองไทยยูแอล พลัส


เมืองไทยยูแอล พลัส
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ปี 2565 อัตราผลตอบแทนปีแรก
(First Year Interest Rate)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน
(Portfolio Interest Rate)
เม.ย.2565 4.00% 4.00%
 มี.ค. 2565 6.84% 6.84%
ก.พ. 2565 5.04% 5.04%
ม.ค. 2565 4.00% 4.00%


เมืองไทยยูแอล พลัส
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ปี 2564 อัตราผลตอบแทนปีแรก
(First Year Interest Rate)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน
(Portfolio Interest Rate)
ธ.ค. 2564 5.08% 5.08%
พ.ย. 2564 6.13% 6.13%
ต.ค. 2564 4.08% 4.08%
ก.ย. 2564 5.07% 5.07%
ส.ค. 2564 4.08% 4.08%

หมายเหตุ:
- เมืองไทยยูแอล พลัส จะแสดงอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อปี
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 4
- เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนเพื่อนำมาเสนอขายใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept