เมืองไทยยูแอล พลัส


เมืองไทยยูแอล พลัส
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ปี 2564 อัตราผลตอบแทนปีแรก
(First Year Interest Rate)
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน
(Portfolio Interest Rate)
ก.ย. 2564 5.07% 5.07%
ส.ค. 2564 4.08% 4.08%

หมายเหตุ:
- เมืองไทยยูแอล พลัส จะแสดงอัตราผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อปี โดยการันตีอัตราผลตอบแทนสำหรับมูลค่าการลงทุนปีแรกขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุนขั้นต่ำร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทพิจารณากำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ระบุข้างต้น
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ MTL Click Application หรือ โทร.1766 กด 4
- เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนเพื่อนำมาเสนอขายใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept