รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของรวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
งวด สินยั่งยืน สินเพิ่มทรัพย์ สินทวีคูณ / Beyond Plus
มี.ค. 2565 -1.87% -1.55% -0.93%
ย้อนหลัง 3 เดือน -2.75% -2.52% -1.89%
ย้อนหลัง 6 เดือน -3.05% -2.62% -1.69%
ย้อนหลัง 1 ปี -1.17% -0.82% -0.08%
ย้อนหลัง 3 ปี 9.30% 11.66% 14.57%
ย้อนหลัง 5 ปี 17.21% 20.19% 23.87%
ตั้งแต่เปิดขาย* 88.57% 106.16% 125.04%

*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 4รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของรวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
งวด สินยั่งยืน สินเพิ่มทรัพย์ สินทวีคูณ / Beyond Plus
เม.ย. 2565 -2.77% -2.41% -1.81%
ย้อนหลัง 3 เดือน -4.63% -3.96% -2.79%
ย้อนหลัง 6 เดือน -4.82% -4.29% -3.13%
ย้อนหลัง 1 ปี -4.98% -4.15% -2.66%
ย้อนหลัง 3 ปี 6.29% 8.83% 12.18%
ย้อนหลัง 5 ปี 13.85% 17.24% 21.53%
ตั้งแต่เปิดขาย* 83.34% 101.19% 120.97%

*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 65


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 4รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน*
ประจำเดือน สินยั่งยืน สินเพิ่มทรัพย์ สินทวีคูณ / Beyond Plus
เม.ย. 2565 -2.77% -2.41% -1.81%
มี.ค. 2565 -1.87% -1.55% -0.93%
ก.พ. 2565 -0.03% -0.05% -0.07%
ม.ค. 2565 -0.86% -0.94% -0.90%
ธ.ค. 2564 -0.13% 0.25% 0.64%
พ.ย. 2564 0.80% 0.36% -0.08%
ต.ค. 2564 -0.97% -0.71% -0.35%
ก.ย. 2564 -1.71% -1.86% -1.87%
ส.ค. 2564 0.15% 0.65% 1.09%
ก.ค. 2564 1.56% 1.15% 0.67%
มิ.ย. 2564 0.59% 0.59% 0.55%
พ.ค. 2564 0.24% 0.36% 0.43%
เม.ย. 2564 1.12% 0.98% 0.79%
มี.ค. 2564 -1.17% -0.62% 0.01%
ก.พ. 2564 -2.16% -1.37% -0.53%
ม.ค. 2564 -0.02% 0.27% 0.55%
ธ.ค. 2563 1.09% 1.15% 1.21%
พ.ย. 2563 0.56% 1.44% 2.20%
ต.ค. 2563 0.21% 0.01% -0.17%
ก.ย. 2563 0.79% 0.40% 0.04%
ส.ค. 2563 -0.85% -0.80% -0.67%
ก.ค. 2563 0.04% 0.15% 0.26%
มิ.ย. 2563 0.15% 0.19% 0.16%
พ.ค. 2563 0.07% 0.42% 0.67%
เม.ย. 2563 1.38% 2.37% 3.15%
มี.ค. 2563 -1.95% -2.73% -3.19%
ก.พ. 2563 1.23% 0.50% -0.18%
ม.ค. 2563 1.06% 0.78% 0.49%
ธ.ค. 2562 0.74% 0.69% 0.64%
พ.ย. 2562 -0.09% -0.12% -0.15%
ต.ค. 2562 -0.09% -0.04% 0.00%
ก.ย. 2562 0.04% -0.06% -0.14%
ส.ค. 2562 4.10% 4.08% 4.02%
ก.ค. 2562 2.42% 2.38% 2.31%
มิ.ย. 2562 1.94% 2.25% 2.57%
พ.ค. 2562 0.83% 0.63% 0.42%
เม.ย. 2562 -0.02% 0.13% 0.28%
มี.ค. 2562 0.77% 0.76% 0.77%
ก.พ. 2562 0.02% 0.06% 0.09%
ม.ค. 2562 0.42% 0.76% 1.02%
ธ.ค. 2561 0.79% 0.43% 0.13%
พ.ย. 2561 0.98% 0.82% 0.69%
ต.ค. 2561 -0.19% -0.51% -0.78%
ก.ย. 2561 -0.10% 0.11% 0.27%
ส.ค. 2561 0.12% 0.14% 0.22%
ก.ค. 2561 0.52% 0.91% 1.28%
มิ.ย. 2561 0.32% -0.13% -0.55%
พ.ค. 2561 -0.87% -1.03% -1.18%
เม.ย. 2561 0.23% 0.35% 0.45%
มี.ค. 2561 -0.04% -0.27% -0.52%
ก.พ. 2561 -0.38% -0.33% -0.25%
ม.ค. 2561 0.60% 0.68% 0.72%
ธ.ค. 2560 0.43% 0.66% 0.95%
พ.ย. 2560 -0.08% -0.26% -0.47%
ต.ค. 2560 0.16% 0.63% 1.11%
ก.ย. 2560 0.37% 0.61% 0.78%
ส.ค. 2560 0.80% 0.85% 0.94%
ก.ค. 2560 0.59% 0.53% 0.50%
มิ.ย. 2560 0.96% 1.07% 1.12%
พ.ค. 2560 0.50% 0.52% 0.51%
เม.ย. 2560 0.09% 0.05% 0.08%
มี.ค. 2560 0.23% 0.44% 0.51%
ก.พ. 2560 0.50% 0.39% 0.27%
ม.ค. 2560 0.01% -0.01% -0.01%
ธ.ค. 2559 -0.79% -0.56% -0.41%
พ.ย. 2559 -2.60% -2.43% -2.21%
ต.ค. 2559 -0.29% -0.12% 0.00%
ก.ย. 2559 0.47% 0.25% -0.06%
ส.ค. 2559 -0.73% -0.60% -0.43%
ก.ค. 2559 0.39% 0.65% 1.12%
มิ.ย. 2559 1.19% 1.45% 1.29%
พ.ค. 2559 -2.44% -2.45% -2.22%
เม.ย. 2559 0.17% 0.12% 0.07%
มี.ค. 2559 2.76% 3.10% 3.21%
ก.พ. 2559 1.45% 1.54% 1.67%
ม.ค. 2559 1.33% 1.29% 1.22%
ธ.ค. 2558 0.85% 0.71% 0.53%
พ.ย. 2558 0.16% 0.08% -0.05%
ต.ค. 2558 0.74% 0.97% 1.19%
ก.ย. 2558 0.43% 0.29% 0.16%
ส.ค. 2558 0.30% 0.02% -0.29%
ก.ค. 2558 0.80% 0.59% 0.29%
มิ.ย. 2558 -0.63% -0.53% -0.43%
พ.ค. 2558 -1.22% -1.32% -1.37%
เม.ย. 2558 1.13% 1.18% 1.20%
มี.ค. 2558 0.78% 0.36% -0.06%
ก.พ. 2558 -0.32% -0.37% -0.35%
ม.ค. 2558 1.32% 1.65% 1.92%
ธ.ค. 2557 0.58% 0.10% -0.37%
พ.ย. 2557 1.52% 1.54% 1.57%
ต.ค. 2557 1.19% 1.11% 1.00%
ก.ย. 2557 0.64% 0.67% 0.75%
ส.ค. 2557 0.45% 0.82% 1.19%
ก.ค. 2557 0.94% 1.03% 1.06%
มิ.ย. 2557 -0.14% 0.10% 0.31%
พ.ค. 2557 0.13% 0.12% 0.13%
เม.ย. 2557 0.70% 0.97% 1.18%
มี.ค. 2557 0.41% 0.61% 0.84%
ก.พ. 2557 1.19% 1.43% 1.67%
ม.ค. 2557 0.34% 0.17% -0.07%
ธ.ค. 2556 0.70% 0.19% -0.33%
พ.ย. 2556 0.01% -0.40% -0.93%
ต.ค. 2556 0.59% 0.86% 1.15%
ก.ย. 2556 1.52% 1.97% 2.38%
ส.ค. 2556 -0.82% -1.53% -2.14%
ก.ค. 2556 -0.47% -0.85% -1.23%
มิ.ย. 2556 -1.20% -1.69% -2.09%
พ.ค. 2556 -0.24% -0.53% -0.82%
เม.ย. 2556 1.15% 1.31% 1.53%
มี.ค. 2556 0.49% 0.69% 0.87%
ก.พ. 2556 0.59% 1.21% 1.83%
ม.ค. 2556 -0.32% 0.14% 0.68%
ธ.ค. 2555 0.30% 0.69% 1.08%
พ.ย. 2555 -0.36% -0.25% 0.02%
ต.ค. 2555 1.27% 1.27% 1.12%
ก.ย. 2555 -0.49% -0.11% 0.29%
ส.ค. 2555 -0.13% -0.06% -0.01%
ก.ค. 2555 1.49% 1.66% 1.82%
มิ.ย. 2555 1.13% 1.47% 1.77%
พ.ค. 2555 0.62% 0.14% -0.38%
เม.ย. 2555 0.22% 0.62% 1.01%
มี.ค. 2555 -0.86% -0.79% -0.65%
ก.พ. 2555 -1.07% -0.53% -0.01%
ม.ค. 2555 0.70% 1.06% 1.42%
ธ.ค. 2554 0.51% 0.75% 0.99%
พ.ย. 2554 0.18% 0.26% 0.36%
ต.ค. 2554 1.98% 2.38% 2.77%
ก.ย. 2554 -0.82% -1.56% -2.29%
ส.ค. 2554 2.39% 1.92% 1.37%
ก.ค. 2554 -0.31% 0.37% 1.10%
มิ.ย. 2554 -0.34% -0.65% -0.98%
พ.ค. 2554 0.10% -0.30% -0.75%
เม.ย. 2554 0.47% 0.98% 1.52%
มี.ค. 2554 0.59% 1.20% 1.76%
ก.พ. 2554 0.05% 0.28% 0.54%
ม.ค. 2554 -0.08% -0.91% -1.77%
ธ.ค. 2553 -0.90% -0.62% -0.28%
พ.ย. 2553 -1.04% -0.49% 0.09%
ต.ค. 2553 -0.46% -0.53% -0.54%
ก.ย. 2553 0.56% 1.24% 1.90%
ส.ค. 2553 1.56% 2.27% 2.98%
ก.ค. 2553 -0.23% 0.35% 0.94%
มิ.ย. 2553 0.55% 0.96% 1.36%
พ.ค. 2553 0.75% 0.41% 0.19%
เม.ย. 2553 1.61% 1.26% 0.99%
มี.ค. 2553 0.06% 0.89% 1.64%
ก.พ. 2553 0.34% 0.57% 0.83%
ม.ค. 2553 1.38% 0.87% 0.41%
ธ.ค. 2552 0.30% 0.84% 1.38%
พ.ย. 2552 0.85% 0.85% 0.85%
ต.ค. 2552 -0.77% -1.12% -1.49%
ก.ย. 2552 -0.50% 0.52% 1.42%
ส.ค. 2552 -0.09% 0.04% 0.18%
ก.ค. 2552 0.75% 0.86% 1.00%
มิ.ย. 2552 0.49% 1.12% 1.78%
พ.ค. 2552 -3.40% -2.42% -1.53%
เม.ย. 2552 2.06% 2.66% 3.34%
มี.ค. 2552 1.51% 1.43% 1.44%
ก.พ. 2552 -1.05% -1.05% -1.15%
ม.ค. 2552 -3.07% -3.09% -3.31%
ธ.ค. 2551 5.94% 6.13% 6.58%
พ.ย. 2551 0.77% 0.65% 0.56%
ต.ค. 2551 2.81% 0.83% -1.12%
ก.ย. 2551 0.42% -0.68% -1.76%
ส.ค. 2551 2.85% 2.98% 3.24%
ก.ค. 2551 3.63% 2.31% 1.18%
มิ.ย. 2551 -2.92% -3.48% -4.21%
พ.ค. 2551 -1.61% -1.14% -0.76%
เม.ย. 2551 -1.12% -0.78% -0.52%
มี.ค. 2551 0.14% -0.12% -0.38%
ก.พ. 2551 -1.17% -0.32% 0.37%
ม.ค. 2551 4.13% 2.90% 1.96%
ธ.ค. 2550 1.29% 1.39% 1.55%
พ.ย. 2550 -1.04% -1.44% -1.91%
ต.ค. 2550 -0.33% 0.49% 1.25%
ก.ย. 2550 0.42% 0.70% 0.95%
ส.ค. 2550 0.03% -0.38% -0.75%
ก.ค. 2550 -0.13% 0.77% 1.57%
มิ.ย. 2550 -2.21% -1.66% -1.20%
พ.ค. 2550 0.39% 0.82% 1.26%
เม.ย. 2550 2.25% 2.40% 2.61%
มี.ค. 2550 1.47% 1.39% 1.34%
ก.พ. 2550 1.55% 1.68% 1.86%
ม.ค. 2550 2.55% 2.20% 1.94%
ธ.ค. 2549 -1.46% -1.98% -2.51%
พ.ย. 2549 1.65% 1.75% 1.86%
ต.ค. 2549 0.46% 0.73% 1.00%
ก.ย. 2549 1.06% 1.08% 1.08%
ส.ค. 2549 1.14% 1.11% 1.09%
ก.ค. 2549 1.00% 1.06% 1.14%
มิ.ย. 2549 -0.39% -0.69% -0.94%
พ.ค. 2549 0.67% 0.00% -0.65%
เม.ย. 2549 0.48% 0.59% 0.72%
มี.ค. 2549 -0.70% -0.60% -0.61%
ก.พ. 2549 0.97% 0.91% 0.84%

หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 4

หมายเหตุ : หยุดการขาย

 

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept