ขึ้นชื่อว่าโรคร้ายไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับตัวเอง เพราะนอกจากความเจ็บป่วยที่ทำให้ร่างกายเจ็บปวดแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือค่ารักษา ที่ต้องจ่ายไม่มีจบจนกว่าจะหาย ทำให้ผู้ป่วยหลายคนที่ไม่ได้กันเงินไว้รักษาตัวเองจะมีปัญหาเมื่อต้องจ่ายค่ารักษา อย่างเช่น โรคไตเรื้อรัง ที่มีการรักษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องฟอกไตทุกอาทิตย์ ทำให้หลายคนต้องประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกอาทิตย์ เมืองไทยประกันชีวิตจึงได้รวบรวมข้อมูลโรคไตเรื้อรัง พร้อมค่ารักษาที่ต้องจ่ายเมื่อต้องรักษาตัวมาเป็นข้อมูลในการวางแผนหากคุณต้องเจ็บป่วยขึ้นมา

รู้จักโรคไต

รู้จักโรคไต

ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือแบบประกันที่เน้นผลตอบแทนมากกว่าความคุ้มครอง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแบบประกันสะสมทรัพย์ที่เราคุ้นเคย แต่ความแตกต่างคือประกันสะสมทรัพย์จะจ่ายผลตอบแทนเราในรูปแบบของ “เงินคืน” ซึ่งจะเป็นการทยอยจ่ายคืนให้ระหว่างสัญญา แต่ประกันชีวิตแบบบำนาญ จะไม่มีเงินคืนให้ในช่วงที่อายุยังน้อย แต่จะจ่ายคืนให้เป็นรูปแบบของ “เงินบำนาญ” ทุกๆปี หรือทุกๆเดือน ตั้งแต่เริ่มเกษียณ (อายุ 55 ปีเป็นต้นไป)จนถึงอายุที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเงื่อนไขของประกันชีวิตแบบบำนาญในการยื่นลดหย่อนภาษี มีดังนี้

 • ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • ต้องเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีวงเล็บด้านหลังว่า “บำนาญแบบลดหย่อนได้”
 • ผลประโยชน์จะเริ่มจ่ายเมื่ออายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 85 ปี หรือมากกว่านั้น
 • ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดก่อนรับเงินบำนาญ ยกเว้นผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
 • ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใด ณ วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีสุดท้ายก่อนรับเงินบำนาญ
 • การจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญในช่วงรับบำนาญต้องกำหนดจ่ายผลประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ เช่น รายปี รายเดือน เป็นต้นต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น

 

ทั้งนี้ เมื่อนำไปรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนั้น สามารถทำได้ 3 วิธีด้วยกัน

รู้จักโรคไต

ป่วยโรคไตต้องจ่ายค่ารักษาเท่าไร?

ป่วยโรคไตต้องจ่ายค่ารักษาเท่าไร?

หากป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังแล้วปล่อยไว้ไม่มีการรักษาต่อเนื่องจนมีอาการแย่ลงจะนำไปสู่ภาวะไตวาย ซึ่งไตจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอีกต่อไป จำเป็นต้องได้รับการรักษา เช่น ฟอกเลือด หรือเปลี่ยนไต และหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะเกิดโรคแทรกซ้อนถึงเสียชีวิตได้ แต่ความกังวลของผู้ป่วยโรคไตนอกจากปัญหาร่างกายแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก มาดูกันว่าหากต้องฟอกไต ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

 

 • ค่าฟอกเลือด ครั้งแรก ครั้งละ 3,400 บาท (รวมค่าแพทย์)(คิดค่าเปิดใช้ตัวกรองครั้งแรก 1,200 บาท)
 • ค่าฟอกเลือด ครั้งต่อไป ครั้งละ 2,200 บาท
 • ค่าฟอกเลือด (ICU) ครั้งละ 4,700 บาท

 

แล้วหากคุณต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2,200 บาท ต้องจ่ายเดือนละ 8,800 บาท หรือในกรณีที่ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2,200 บาท คุณต้องจ่ายเดือนละ 26,400 บาทเลยทีเดียว

 

ที่มา: โรงพยาบาลวิภาวดี bit.ly/3mqgz6P

ป่วยโรคไตต้องจ่ายค่ารักษาเท่าไร?

จะเห็นได้ว่าแค่การฟอกเลือดก็มีค่าใช้จ่ายที่มหาศาลแล้ว หากใน 1 เดือนคุณต้องฟอกไตหลายครั้ง คุณต้องเตรียมเงินค่ารักษาเท่าไรถึงจะพอ และเมื่อไม่เตรียมไว้ เจ็บป่วยขึ้นมาจะจ่ายไหวหรือไม่ ดังนั้น หากอยากเพิ่มความอุ่นใจมีผู้ช่วยลดความเสี่ยงในยามเจ็บป่วย เมืองไทยประกันชีวิต ขอเสนอ สัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบอีลิทเฮลท์ ดูแลค่าใช้จ่ายการฟอกไต ไม่ต้องแอดมิท ก็จ่ายตามจริงสูงถึง 20 - 100 ล้านบาทต่อปี คุ้มครองโรคทั่วไป โรคร้ายทุกระยะ คุ้มครองสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี(1) จ่ายเบี้ยเพียงเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท(2)

 

(1) ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย

(2) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 30 ปี แผน 2 พื้นที่ความคุ้มครองประเทศไทย ชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

 

หมายเหตุ

 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept