การยื่นภาษีถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปี แต่ทุกคนที่ยื่นภาษี ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียภาษีทุกคน ขึ้นอยู่กับการหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนของแต่ละคน โดยกฎหมายกำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายบางรายการไปยื่นหักลดหย่อนภาษีก่อนคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายได้ ซึ่งช่วยทำให้เราเสียภาษีน้อยลง หรืออาจช่วยให้ได้เงินคืนภาษี ซึ่งวันนี้เรามาเช็กลิสต์สิทธิลดหย่อนในปีนี้กันก่อนยื่นภาษี 2564 ว่ามีค่าลดหย่อนอะไรที่เราสามารถนำมายื่นได้บ้าง

กลุ่มลดหย่อน ส่วนตัว/ครอบครัว

กลุ่มลดหย่อน ส่วนตัว/ครอบครัว
 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท เป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสและคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้
 3. ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท โดยบุตรชอบด้วยกฎหมาย ลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร และบุตรบุญธรรม ลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน หากมีทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้นำบุตรชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดมาลดหย่อนก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 3 คน
 4. ค่าลดหย่อนบุตร (คนที่ 2 ขึ้นไป) คนละ 60,000 บาท โดยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป
 5. ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรในช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 หากกรณีตั้งครรภ์ปีนี้ แต่คลอดบุตรปีหน้า ลดหย่อนได้ไม่เกิน 60,000 บาท เช่น ตั้งครรภ์ปี 2564 จ่ายค่าฝากครรภ์ไปจำนวน 20,000 บาท จะสามารถลดหย่อนภาษี ปี 2564 ได้ 20,000 บาท และเมื่อคลอดบุตรในปี 2565 สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ปี 2565 ได้ไม่เกิน 40,000 บาท
 6. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ (คนละ) 30,000 บาท โดยพ่อแม่ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท หากมีลูกหลายคน สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
 7. ค่าลดหย่อนอุปการะผู้พิการ คนละ 60,000 บาท โดยเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายและมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

ที่มา : KapookTaxbugnoms

กลุ่มลดหย่อน ส่วนตัว/ครอบครัว

กลุ่มลดหย่อน ประกัน-การลงทุน

กลุ่มลดหย่อน ประกัน-การลงทุน
 1. เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. เบี้ยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท ประกันสุขภาพโควิด 19 ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในส่วนนี้ได้เช่นกัน (เมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
 3. เบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี โดยบิดามารดา ต้องมีรายได้ทั้งปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท และเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 5. กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) * หรือกองทุนรวม SSF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) * ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 490,000 บาท จะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 8. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) * ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 9. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน* ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
 10. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) * ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดปีละ 13,200 บาท
 11. ประกันสังคม ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,100 บาท

 

หมายเหตุ : *เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนรวม SSF, กองทุนรวม RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และ กอช.รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

 

ที่มา : วางแผนภาษี 2564 ซื้อประกันแบบไหน ได้ทั้งคุ้มครอง และลดหย่อนภาษี  KapookTaxbugnoms

กลุ่มลดหย่อน ประกัน-การลงทุน

กลุ่มลดหย่อน อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มลดหย่อน อสังหาริมทรัพย์
 1. ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมเพื่อการมีที่อยู่อาศัย ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อ หรือเช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเองหรือบนที่ดินที่มีสิทธิครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรืออาคาร หรือคอนโดมิเนียม โดยเราต้องอยู่อาศัยด้วย เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
 • เป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศ เช่น ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐต่าง ๆ โดยทรัพย์สินที่กู้ต้องใช้มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ (จำนอง) ด้วย
 • หากมีการกู้สำหรับที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 แห่ง สามารถใช้ลดหย่อนรวมกันได้ทุกแห่ง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • กรณีกู้ร่วมกันหลายคน ก็ให้แบ่งดอกเบี้ยคนละเท่า ๆ กัน รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

ที่มา : Kapook

กลุ่มลดหย่อน อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มลดหย่อน เงินบริจาค

กลุ่มลดหย่อน เงินบริจาค
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ ได้ ลดหย่อนภาษีได้  2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน  เป็นการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่วัดวาอาราม มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานสงเคราะห์ ฯลฯ

 

ที่มา : KapookCashury

กลุ่มลดหย่อน เงินบริจาค

ใกล้ถึงช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษีกันแล้ว อย่าลืมตรวจสอบสิทธิการลดหย่อนต่าง ๆ ให้เรียบร้อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง และหาประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้คนในครอบครัว พร้อมลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ด้วยแบบประกันภัย เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7 จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี  การันตีมีเงินจ่ายคืนทุกปี ทำได้ตั้งแต่ 30 วัน - 70 ปี

หรือมองหาความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ให้มากกว่าความคุ้มครองด้วยแผนที่เลือกได้ตามความต้องการตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 100,000,000 บาท คุ้มครองทั้งโรคระบาด โรคร้ายแรง โรคทั่วไป โรคเก่าที่วนมาเกิดซ้ำได้ หรือโรคอุบัติใหม่ ก็มั่นใจได้ ครอบคลุมเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย รวมถึงอายุรับประกันสูงสุด 80 ปี ดูแลต่อเนื่องยาว ๆ สูงสุดถึง 99 ปี ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี

 

Step ahead, Step ไปกับเมืองไทยประกันชีวิต ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก หรือโทร.1766 

 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเนื่องจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รับความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 11 พ.ค.- 31 ธ.ค. 2564
 • การปรับลดระยะเวลารอคอย (waiting period)เหลือ 14 วัน สำหรับการติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่ 28 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2564
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

 

ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 11/10/64

 

🔖 Kapook (ข้อมูล ณ วันที่ 22/09/64)

 

🔖 Cashury (ข้อมูล ณ วันที่ 01/05/64)

 

🔖 Taxbugnoms

 

🔖 กรุงเทพธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 05/01/64)

 
Tags:

Related Products

Health Insurance

Elite Health

Comprehensive health coverage

For all health needs, with sum insured up to 20-100 MB/year and affordable premium. Critical illnesses and overseas treatments(2) are covered.

Health Insurance

D Health

Get it easily and be covered to the max!

Good and simple with lump sum coverage of up to 5 MB* This comes with few conditions but high coverage

Health Insurance

Mao Chai Extra Campaign

Inclusive care regardless of welfare

Get coverage from the first Baht, with affordable premium, medical coverage up to 500,000 Baht (1) , and a room fee of 4,000 Baht a day (2).

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept