อุ่นใจ

ตลอดการเดินทาง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

มั่นใจ

การให้บริการโดยบริษัทชั้นนำของโลก
International SOS

ติดต่อ

โทร. 0 2205 7705
ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ (SOS)
บริการช่วยเหลือสำหรับนักเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ บริการโดย International SOS ผู้ให้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการบริหารงานดูแลลูกค้าชั้นนำของโลกซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเลือกใช้เพื่อให้บริการลูกค้าคนสำคัญ

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ติดต่อศูนย์ฮอทไลน์ SOS เมืองไทยประกันชีวิต โทร.0 2205 7705 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตของการบริการ
1.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง (Emergency Medical Evacuation)
2.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศภูมิลำเนา (Medical Repatriation)
3.บริการส่งเด็กที่อยู่ในปกครอง(1) กลับประเทศไทย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล (Arrangement of Return of Minor Children) 
4.ค่าเดินทางและที่พักสำหรับญาติ (2) ไปเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ 
5.บริการนำร่างกลับประเทศภูมิลำเนา กรณีเสียชีวิต (Transportation of Mortal Remains) 

พื้นที่ให้บริการ
•  การช่วยเหลือฉุกเฉินภายในประเทศ (Domestic)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางห่างจากที่พักอาศัยเกิน 150 กม. และอยู่ในประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง
•  การช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (International)
เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางออกนอกประเทศไทย และมีระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

บริการ SOS สำหรับลูกค้าที่มีการประกันภัยอุบัติเหตุหรือสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

P.A. Broken Bone & Burn*
PA Extreme
PA Safety**
PA Takaful Safety***
Elite Health (ทุกพื้นที่)
Elite Health Plus (ทุกพื้นที่)

*การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone แผน 2-4
**การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Safety แผน 3-7
***การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Takaful Safety แผน 3-4

 

หมายเหตุ

(1) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนอกประเทศไทย และมีผู้ร่วมเดินทางเป็นเด็กในปกครองที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่มีผู้ปกครองคนอื่นๆ ดูแล บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเด็กเพื่อกลับประเทศไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
(2) ญาติ หมายถึง  พ่อ/แม่/คู่สมรส/พี่น้อง/บุตรที่บรรลุนิติภาวะ เท่านั้น
- เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามสัญญาการให้บริการระหว่าง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และ International SOS กำหนด

Enquiry

Please leave us your information. We will contact you as soon as possible

I hereby agree and give my consent to Muang Thai Life Assurance Public Company Limited to collect and use my given information to disclose such information to life insurance agents, life insurance brokers, and business partners for the purposes of sale offering of life insurance plans and/or proposing other privileges to me.

Smart & Simple Application

MTL Click Application make everything "easy". Can access all coverage and all insurance services quickly And more convenient

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept