พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยงมี 5 ระดับ แบ่งตามระดับความเสี่ยงที่ท่านประเมินได้ ดังต่อไปนี้


1. ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) คลิก
2. ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ (Conservative) คลิก
3. ความเสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง (Balanced) คลิก
4. ความเสี่ยงสูง (Advanced) คลิก
5. ความเสี่ยงสูงมาก (Aggressive) คลิก

Let everything be "easy"

for Muang Thai Life Insurance customers With MTL Smile Application

We use cookies to enhance your visit to our site and to bring you advertisements that might interest you. Read our Privacy Policy to learn how to manage cookies on this site.

Accept