ดอยคำ (แลกรับส่วนลดเงินสด)

ดอยคำ (แลกรับส่วนลดเงินสด)

10 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 ร้านดอยคำทุกสาขา

PRINT

10 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 (หรือครบสิทธิ์ก่อน)
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE APPLICATION ณ ร้านดอยคำทุกสาขา

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club
ใช้คะแนนสะสม Smile Point 50 คะแนน แลกรับส่วนลดแทนเงินสด 200 บาท

1 ท่าน / 4 สิทธิ์ / วัน
จำนวนทั้งหมด 1,500 สิทธิ์
รับสิทธิ์ทาง SMILE SERVICE  APPLICATION แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านดอยคำ ภายใน 15 นาที

1. ไม่สามารถใช้ร่วมส่วนลดอื่นๆได้ 
2. ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอนเป็นเงินสดได้
3. กรณี capture หน้าจอไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
4. กรณีที่ใช้บริการเกินกว่ามูลค่าสิทธิพิเศษที่ได้รับจะต้องชำระเพิ่มในส่วนเกินด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต  
5. กรณีที่ใช้บริการน้อยกว่ามูลค่าสิทธิพิเศษที่ได้รับจะไม่มีการทอนเงิน
6. พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
7. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
9. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสม Smile Point ทุกกรณี
10. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง