เมืองไทย SMILE SPECIAL TRIP @ โอมาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย

เมืองไทย SMILE SPECIAL TRIP @ โอมาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย

วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2562 ประเทศโอมาน

PRINT
ทริปพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปท่องเที่ยวประเทศโอมาน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนฟ้าจรดทราย เที่ยวทะเลทราย ชมทะเลดาว ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ชมวิถีชีวิต เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับวิทยากรอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
สถานที่ : ประเทศโอมาน
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ ชั้นประหยัด
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2562 (6 วัน 4 คืน)
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 19 กันยายน – 5 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club 
  - ใช้คะแนนสะสม 25,000 คะแนน ต่อ 1 ท่าน หรือ
  - ใช้คะแนนสะสม 20,000 คะแนน + เงิน 30,000 บาท ต่อ 1 ท่าน  
2. สำหรับผู้ติดตามที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club 
  - ใช้คะแนนสะสม 30,000 คะแนน ต่อ 1 ท่าน หรือ
  - ใช้คะแนนสะสม 25,000 คะแนน+เงิน 30,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
จำนวน : จำกัด 30 ท่านแรกเท่านั้น
 

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนต้องเป็นครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น และเริ่มแลกได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562
3. การชำระเงิน เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลการชำระเงินในแบบฟอร์มใบนำฝากพิเศษ แล้วส่งอีเมลล์ให้ เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด
4. ส่งเอกสารการชำระเงิน พร้อมระบุว่า “ข้าพเจ้า....ยินยอมให้หักคะแนนสะสมจำนวน … คะแนน พร้อมชำระเงินเพิ่มเติม จำนวน....บาท เพื่อใช้เข้าร่วมกิจกรรม
“เมืองไทย Smile Trip Special @ โอมาน...ดินแดนฟ้าจรดทราย"  จำนวน...ท่าน มาที่อีเมลล์ crm@muamgthai.co.th หรือแฟ็กซ์มาที่เบอร์ 02-6932779
5. การชำระเงินจะต้องโอนภายใน3วันทำการหลังจากโทรสำรองสิทธิ์  และจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม
6. พนักงานและตัวแทนประกันชีวิตที่มีสถานะเป็นพนักงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
7. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 15-70 ปี
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  
10. การเดินทางดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางไปกลับค่าที่พัก 4 คืน ค่าอาหารทั้งหมด 15 มื้อ ค่าทิปไกด์และค่าวีซ่าประเทศโอมาน
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมาชิกเมืองไทย Smile Club
12. เงื่อนไขในการใช้บริการแพ็จเกจท่องเที่ยวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด