เมืองไทย SMILE TRIP : ลัดเลาะเชียงคาน..ขี่จักรยานริมโขง

เมืองไทย SMILE TRIP : ลัดเลาะเชียงคาน..ขี่จักรยานริมโขง Latest

28 - 30 พฤศจิกายน 2562 อ.เชียงคาน จ.เลย

PRINT

เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมกิจกรรมแรลลี่ปั่นจักรยานไหว้พระเมืองเชียงคาน สัมผัสวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง ของชุมชนริมแม่น้ำโขง พร้อมที่พักโรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน 
สถานที่ : อ.เชียงคาน จ.เลย
การเดินทาง : เดินทางไป – กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย
วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 2,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวน : จำกัด 60 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7. การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 7 มื้อ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
**   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4  และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น