เมืองไทย SMILE TRIP สำรับเสด็จ @ ตรัง

เมืองไทย SMILE TRIP สำรับเสด็จ @ ตรัง Latest

16-17 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดตรัง

PRINT

กิจกรรมสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ร่วมทริปท่องเที่ยว จังหวัดตรัง พาไปรับประทานอาหารสุด Exclusive กับอาหารมื้อพิเศษ “สำรับเสด็จ” ในเมนูสำรับของรัชกาลที่ ๕ , รัชกาลที่ ๗ และรัชกาลที่ ๙ ผ่านอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่น ที่เคยใช้รับเสด็จเมื่อครั้งเสด็จนิวัติจังหวัดตรัง และกิจกรรมล่องแพบ้านน้ำราบ ชมทะเลแหวก ปล่อยปูม้า ปลูกหญ้าทะเล

การเดินทาง เดินทาง ไป – กลับ โดยรถตู้ 
- สมาชิกจังหวัดสงขลา ขึ้นรถที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สาขาหาดใหญ่
- สมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึ้นรถที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สาขาสุราษฏร์ธานี
- สมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต สาขานครศรีธรรมราช

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์ : 23 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Points 1,200 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม Smile Points 1,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวนจำกัด 60 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1.จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 4 ที่นั่งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนสะสมต้องเป็นครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และญาติพี่-น้อง ของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น
3.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเท่านั้น)
4.สอบถามรายละเอียด และสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 กด 2  ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
5.สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงาน และตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7.การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก และค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ
8.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

หมายเหตุ :  สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4 กด 2 และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น