Smile Happy Health รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Smile Happy Health รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

PRINT

เมืองไทย Smile Club ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ผู้รักสุขภาพ โดยใช้คะแนนสะสม 990  Smile Points แลกรับโปรแกรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
- ระยะเวลาแลกคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  – 31 มีนาคม 2563  (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2563

ข้อจำกัดในการแลกคะแนน :  
จำกัดการแลกสูงสุด 4 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดโครงการ
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

ช่องทางการแลกคะแนน 
1. Smile Service Application
2. Call Center 1766 กด4 กด 2

สถานที่รับบริการ
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คลิกเพื่อดูโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
1. กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  โทร. 02 419 1474
2. กรุณางดน้ำงดอาหาร 8 - 10  ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรกำนัลตรวจสุขภาพที่ได้รับจากบริษัทฯ ในวันที่เข้ารับริการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสม Smile Point ผ่าน Smile Service Application หรือ Call Center 1766 เมืองไทยประกันชีวิต  กด 4 กด 2  ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  – 31 มีนาคม 2563  (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
2. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ทางไปรษณีย์(EMS) ภายใน 10 วันทำการ
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
4. สิทธิ์การแลกคะแนนสะสมสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5. กรณีที่บัตรกำนัลตรวจสุขภาพสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
6. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. รายละเอียดการแลกคะแนนเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง