Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
ช่องทางการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
ช่องทางการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มความสะดวกแก่ท่านด้วยบริการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปีภาษี 2561 (เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ผ่านหลายช่องทางแสนสะดวก ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
 

ช่องทางที่ 1 : Smile Service Application

1. เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Smile Service โดยกด เข้าสู่ระบบ
โดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 4 หลัก

2. กดเลือกเมนู ดาวน์โหลด

3. เลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ โดยสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ทั้งหมดได้ที่เมนู ดูรายการทั้งหมด (เลื่อนหน้าจอขึ้น-ลง) หลังจากนั้นให้กดเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ
หมายเหตุ: ท่านสามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552

4. กดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print หรือ Email ในการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

กรณีเลือกส่งอีเมล
1. ระบบจะให้ระบุอีเมลที่ประสงค์จะให้ส่งไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
2. กดปุ่ม “ส่ง” และรอรับไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยทางอีเมลที่ระบุไว้

ตัวอย่างรูปแบบ หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเหมือนฉบับเอกสารจริง สามารถพิมพ์เอกสารเป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีฯ ได้

สะดวกยิ่งขึ้น!! ท่านสามารถสมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไปทางอีเมลโดยอัตโนมัติที่เมนู สมัครขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 

<img alt="" data-cke-saved-src="https://www.muangthai.co.th/uploads/userfiles/images/TAX_certificateMail_web.jpg" src="https://www.muangthai.co.th/uploads/userfiles/images/TAX_certificateMail_web.jpg" auto;"="">

ช่องทางที่ 2: Smileservice.muangthai.co.th

1. เข้าเว็บไซต์ Smileservice.muangthai.co.th หลังจากนั้นกด เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของท่าน และรหัสผ่าน 4 หลัก

2. กดเลือกเมนู ดาวน์โหลดเอกสาร (แถบเมนูด้านบน) และกดปุ่มดูรายการทั้งหมดที่กล่องหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

3. เลือกดูรายการทั้งหมด และเลือกปีพ.ศ. ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองฯ หลังจากนั้นเลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
หมายเหตุ: ท่านสามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552

4. กดเลือก “Preview” สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก “Print” เพื่อพิมพ์ หรือกดเลือก “Email” เพื่อส่งหนังสือรับรองฯ ไปยังช่องทาง Email ที่ท่านประสงค์จะได้รับ
 

ช่องทางที่ 3: ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

ท่านสามารถดูที่ตั้งศูนย์บริการเมืองไทยประกันชีวิต สาขาใกล้บ้านท่านได้ที่นี่  https://www.muangthai.co.th/location/result

 

ช่องทางที่ 4: ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile

(เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562)
1. โทร.1766 เมืองไทย Smile หลังจากนั้นกด 1 เพื่อทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ
2. กด1 เพื่อเข้าสู่เมนูกรมธรรม์ และกด 1 อีกครั้ง (กรณีเป็นผู้เอาประกัน) หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านระบุหมายเลขกรมธรรม์ 10 หลักและตามด้วยเครื่องหมาย #
3. กดรหัสส่วนตัว 4 หลักของท่าน (หากทำธุรกรรมครั้งแรก รหัสส่วนตัวคือ พ.ศ.เกิดของท่าน) และตามด้วยเครื่องหมาย #
หมายเหตุ : หากท่านระบุเลขกรมธรรม์ หรือรหัสส่วนตัวผิด เกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของท่าน
4. หลังจากนั้นกด 5 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย

 

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):