Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN
ครบเครื่องเรื่องเคลม เคลมง่ายสบายในทุกขั้นตอน
ครบเครื่องเรื่องเคลม เคลมง่ายสบายในทุกขั้นตอน

สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบริการ Fax Claim 24 ชม.

แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย คู่กับบัตรประชาชน กรณีต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ เมื่อบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยใน
(ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์ให้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)

ขั้นตอนการใช้บริการ

1.แสดงบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย พร้อมบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
2. โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์การรักษาของท่านกับบริษัทฯ
3. เข้ารับการรักษาตัวตามแผนการรักษาของแพทย์ 
4. เมื่อจะออกจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลการเคลมมายังบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะพิจารณาภายในระยะเวลา 30 นาที (เฉพาะเคสทั่วไป กรณีมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม อาจใช้ระยะเวลาเกินกว่า 30 นาที ) 
6. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเมื่อได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลและเมื่อบริษัทฯ พิจารณาเสร็จ

หมายเหตุ หากการรักษาพยาบาลอยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากมีส่วนต่าง ต้องชำระส่วนที่เกินสิทธ์ิ

ค้นหาโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ 

1. www.muangthai.co.th/hospital
2. แอปพลิเคชัน Smile Service โดยกดเข้าไปที่ เมนูอื่นๆ (แถบเมนูด้านล่าง) >> ค้นหาโรงพยาบาล
3. Smileservice.muangthai.co.th โดยกดเข้าไปที่ เมนูติดต่อสอบถาม (แถบเมนูด้านบน) >> ค้นหาโรงพยาบาล

หมายเหตุ:
1. กรุณาตรวจสอบวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพบนบัตร HealthCARE รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์
2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
3. การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
4. ในกรณีมียอดค้างชำระเบี้ยประกันภัยเกินกำหนดชำระแต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ท่านจะต้องสำรองเงินไปก่อน แล้วยื่นเคลมกับบริษัทฯ ในภายหลัง
5. กรณีบริษัทฯ ลงความเห็นว่าไม่สามารถใช้สิทธิผ่านบัตร HealthCARE คุณสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมตามขั้นตอนปกติเมื่อออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้บริษัทฯ พิจารณาต่อไป

 

รวดเร็วกว่า...เคลมรอรับได้เลย 
ณ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ 

เงื่อนไขการพิจารณาจ่ายสินไหม สุขภาพ/อุบัติเหตุ รอรับ
1. ประเภทสินไหมที่จ่ายเฉพาะสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพเท่านั้น
2. จำนวนเงินสินไหมสุขภาพ/อุบัติเหตุรอรับ ไม่เกิน 50,000 บาท/การเคลม
3. ระยะเวลารอรับบริการ ภายใน 2 ชม. นับจากส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมจากลูกค้า (โดยมีเงื่อนไขเอกสารการเคลมเรียบร้อยและถูกต้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
4. สามารถดำเนินการเคลมรอรับได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
(ต้องส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น หากลูกค้าส่งเอกสารหลัง 16.00 น. บริษัทฯ จะดำเนินการส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)
5. สำหรับสินไหมสุขภาพ สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถให้บริการได้มีรายละเอียด ดังนี้
       5.1 สัญญาเพิ่มเติมต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลารอคอย
       5.2 ต้องไม่ใช่โรคที่อยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติม
       5.3 การพิจารณาอนุมัติการเคลมเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์
6. เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เอาประกันภัยเท่านั้น (สำหรับตัวแทน หรือ ผู้ดำเนินการแทนผู้เอาประกัน จะดำเนินการส่งเอกสารการเคลมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนปกติ)

 

อุ่นใจ...ตรวจสอบง่าย

สามารถตรวจสอบสถานะการเคลมได้ง่ายๆ ผ่าน Smile Service
1. Smileservice.muangthai.co.th โดยกดเข้าไปที่ เมนูบริการกรมธรรม์ (แถบเมนูด้านบน) >> สอบถามสินไหม >> สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม 
2. Smile Service Application โดยกดเข้าไปที่ เมนูกรมธรรม์ (แถบเมนูด้านล่าง) >> สอบถามสินไหม >> สอบถามสถานะการเรียกร้องสินไหม 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1766 เมืองไทย Smile ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):