ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

8 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี และ รายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
** เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้  ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

ภาพแสดงผลประโยชน์

เมืองไทย Smile Saving 20/8

 

ความคุ้มครอง

 

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1
100,000
แผน 2
125,000
แผน 3
150,000
1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต รับผลประโยชน์เท่ากับ ร้อยละ 180 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 180,000 225,000 270,000
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่      
2.1 สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, และ 18 รับเงินจ่ายคืนร้อยละ 3 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา (ปีละ) 3,000 3,750 4,500
2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา รับผลประโยชน์เท่ากับ ร้อยละ 153 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา 153,000 191,250 229,500
3. บริษัทฯ จะชำระเบี้ยประกันภัยให้จนครบ 8 ปี* หากผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวร      
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 180,000 225,000 270,000

*กรณีผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรคภัยจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร บริษัทจะยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัย เมืองไทย เซฟวิ่ง สไมล์ ที่ครบกำหนดชำระในระหว่างทุพพลภาพจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ

  • โครงการเมืองไทย Smile Saving 20/8 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย เซฟวิ่ง สไมล์
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์

ข้อยกเว้นความคุ้มครองแบบประกันภัยโครงการเมืองไทย Smile Saving 20/8

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  ของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย
มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
1. พยายามฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายร่างกายตนเอง
2. การบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับผลสืบเนื่องจากการเดินทางในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน หรือ เดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์
3. การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือ สารเสพติดให้โทษร้ายแรงจนไม่สามารถครองสติได้ เป็นต้น

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง