ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกัน

ครบอายุ 99 ปี ตราบที่มูลค่าการลงทุน มีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆของกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ 75,000 บาท

*เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

หมายเหตุ

โครงการ mOne เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

 

  ข่าวสารจาก บลจ. คลิก!

กองทุนที่ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ UNIT-LINKED