ข้อมูลแบบประกัน

อายุเริ่มเอาประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนยังมีเพียงพอ ที่จะชำระค่าการประกันภัยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกรมธรรม์ แต่ไม่เกินครบอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

- รายปี 20,000 บาท
- ราย 6 เดือน 10,000 บาท
- ราย 3 เดือน 6,000 บาท
- รายเดือน 2,000 บาท

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

หมายเหตุ

*รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าการลงทุนไม่ต่ำกว่า 0% ต่อปี

**เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51