ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ

120,000

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สิทธิพิเศษของแบบประกันภัย
เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51
 

ภาพแสดงผลประโยชน์

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เบเนฟิท 15/10