Muang Thai
Smile Club Logo
Muang Thai Smile Club Logo
EN

มูลค่าหน่วยลงทุนประจำวัน

ราคา ณ วันที่ ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) เปลี่ยนแปลง ราคาที่ MTL ใช้ทำรายการ (บาท)
ราคารับซื้อ ราคาขาย
2020-01-17 กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส 10.5883
0.0053
10.5883 10.5884
2020-01-17 กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 62.3269
0.2461
62.3269 62.3270
2020-01-16 กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 10.2490
0.0170
10.2490 10.2491
2020-01-16 กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 10.1493
0.0330
10.1493 10.1494
2020-01-16 กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 10.2033
0.0387
10.2033 10.2034
2020-01-16 กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 10.4057
0.0368
10.4057 10.4058
2020-01-16 กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 9.7178
0.0236
9.7178 9.7179
2020-01-16 กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property 10.6985
0.0827
10.6985 10.6986

มูลค่าหน่วยลงทุน ย้อนหลัง

-
ราคาของวันนี้ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อ ราคาขาย
ชื่อ/นามสกุล (Web): หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (Web): ภาษา (Web):