สมาชิกเมืองไทย Smile Club ฯ แลกคะแนนสะสมได้ที่ โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 
ระยะเวลาใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสม : วันนี้ – 31 มีนาคม 2562
ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น!

เงื่อนไขการรับบริการ
1. สมาชิกเมืองไทยSmile Club แสดงบัตรรับสิทธิ์ ส่วนลด 10% จากราคาปกติ
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมได้ที่ โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 

โดยใช้คะแนนสะสมเพื่อรับบริการ ดังนี้
    -Carepro 1 Day ใช้คะแนนสะสม 320 คะแนน บริการโดยผู้ดูแลมืออาชีพ 1 เวร
    -Carepro 3  Days ใช้คะแนนสะสม 840 คะแนน บริการโดยผู้ดูแลมืออาชีพ 3 เวร
    -Carepro 5  Days ใช้คะแนนสะสม 1300 คะแนน  บริการโดยผู้ดูแลมืออาชีพ 5 เวร

3. ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะพื้นที่เขตกรุงเทพฯเท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและส่วนลดอื่นได้
5.สมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561
6. เมื่อทำการแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับการติดต่อกลับจากทาง Health at Home เพื่อทำการนัดหมายในการรับบริการ ภายใน 3 วันทำการ
(สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ ที่โทร : 02-080-3936 / 086-397-1767 เวลา 09.00 -19.00 น.)
7. สมาชิกฯ ที่แลกคะแนนสะสมต้องแจ้งช่วงเวลาที่ชัดเจนในการขอใช้บริการ ดังนี้
      - เวรกลางวัน 07.00 -19.00 น. = 12 ชม. (1เวร)
      - เวรกลางคืน 19.00 – 07.00 น. = 12 ชม. (1เวร)
8. เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตาม Health at Home กำหนด
9. เมืองไทย Smile Club โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ให้สิทธิในการแลกคะแนนสะสมเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สามารถติดต่อHealth at Home ได้ที่โทร : 02-080-3936 / 086-397-1767 เวลา 09.00 -19.00 น. 
10. สอบถามรายละเอียดการรับส่วนลด หรือแลกคะแนนสะสม โทร.1766 เมืองไทย Smile กด 4 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00.น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ www.muangthai.co.th


เงื่อนไขการรับบริการ และคำแนะนำจาก Health at Home
1. เราแนะนําให้ใช้ผู้ดูแลหนึ่งท่านต่อผู้รับบริการหนึ่งท่าน เว้นแต่จะได้รับคําแนะนําจากทีมแพทย์และพยาบาลของเฮลท์ แอท โฮม ให้มีผู้ดูแลมากกว่าหนึ่งท่านต่อผู้รับบริการหนึ่งท่าน เช่น ผู้รับบริการมีนํ้าหนักมาก หรือมีอาการหลงวันเวลา ไม่หลับไม่นอน
2. หากพบว่าครอบครัวหรือผู้รับบริการล่วงละเมิดทางคําพูด หรือทางร่างกาย กับผู้ดูแลเฮลท์ แอท โฮม ขออนุญาตยกเลิกบริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3. หากครอบครัวหรือผู้รับบริการติดต่อจ้างและจ่ายเงินผู้ดูแลโดยตรง เราจะถือว่าการดูแลนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตการสนับสนุนของทีมแพทย์พยาบาลและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของเฮลท์ แอท โฮม
4. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันและเวลาที่จองไว้
5. ในกรณีที่เป็นการดูแลระยะยาว ครอบครัวหรือผู้รับบริการสามารถแจ้งขอเปลี่ยนตัวผู้ดูแลได้ โดยเฮลท์ แอท โฮม ขอเวลาในการหาผู้ดูใหม่3 วัน หากเกินกว่านั้นแล้วครอบครัวหรือผู้รับบริการไม่ยินดีรอ เฮลท์แอท โฮมจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้
6. ครอบครัวหรือผู้รับบริการต้องจ่ายเงินภายใน 2วันหลังได้รับใบแจ้งค่าใช้จ่าย
7. ครอบครัวหรือผู้รับบริการจะตกลงเรื่องขอบเขตการดูแลกับเฮลท์ แอท โฮมก่อนเริ่มงาน หากผู้ดูแลไปปฏิบัติงานแล้วพบว่ามีงานนอกเหนือจากที่ตกลงไว้ผู้ดูแลสามารถปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน ครอบครัวหรือผู้รับบริการต้องแจ้งเฮลท์ แอท โฮมทันที
8. เฮลท์ แอท โฮมจะให้การดูแลตามแผนการรักษาจากทางโรงพยาบาลเจ้าของไข้เท่านั้น หากผู้รับบริการมีภาวะความเสี่ยงที่นอกเหนือจากการดูแล และทางเฮลท์ แอท โฮม ได้ให้คําแนะนํา แต่ครอบครัวและผู้เข้ารับการดูแลปฏิเสธการแนะนํา ทางเฮลท์แอท โฮม และผู้ดูแลไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลเสียที่เกิดกับครอบครัวและผู้รับบริการ
9. เฮลท์ แอท โฮมสงวนสิทธิ์ใช้ดุลพินิจในการปฏิเสธหรือขอยุติการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องขอคําความยินยอมจากทางผู้ใช้บริการหรือครอบครัวแต่อย่างใด
10. ปัจจุบัน เฮลท์ แอท โฮม ให้บริการได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วน
11. ถ้ามีทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหาย ให้ครอบครัวหรือผู้รับบริการแจ้งความ เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล เฮลท์ แอท โฮม จะรับผิดชอบตามจํานวนจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท
12 สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูง ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น กระดูกสันหลังยุบตัวกดทับเส้นประสาท ภาวะกระดูกบาง ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ มีแผลผ่าตัดขนาดใหญ่และลึก ต้องได้รับการฉีดยาหรือ ดริปยา ทาง เฮลท์ แอท โฮม จะแนะนำใช้ผู้ช่วยพยาบาล (PN – Practical Nurse) หรือพยาบาลวิชาชีพ (RN – Registered Nurse) 
13. เวรกลางวัน 07.00 -19.00 น. สามารถเลือกได้ว่าจะให้ Carepro ไป – กลับ หรือนอนพักที่บ้านของผู้ป่วย 
14. ระดับผู้ดูแล มีรายละเอียด ดังนี้ 
      14.1 เจ้าหน้าที่เฝ้าไข้ และดูแลทั่วไป (Carepro)
      14.2 ผู้ช่วยพยาบาล (PN – Practical Nurse)
      14.3 พยาบาลวิชาชีพ (RN – Registered Nurse)
ส่วนมากการดูแลผู้สูงอายุและคนไข้ปกติแล้ว รับการบริการโดยเจ้าหน้าที่เฝ้าไข้ และดูแลทั่วไป (Carepro) หากผู้สูงอายุหรือคนไข้ มีภาวะที่ต้องดูแลโดยพยาบาลทาง เฮลท์ แอท โฮม จะเป็นผู้ให้คำแนะนำตามความเหมาะสม