ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ - สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์( ตามแบบฟอร์มของบริษัท ) 
- สำเนาบัตรประชาชน  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน   รับรอง  สำเนาถูกต้อง
ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
การเวนคืนกรมธรรม์ - กรมธรรม์ประกันภัย
- หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง