ประเภทของการร้องขอ เอกสาร ระยะเวลา
การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ - สัญญากู้เงินตามสิทธิกรมธรรม์ (ตามแบบฟอร์มของบริษัท) ดาวน์โหลดเอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
ไม่เกิน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
การเวนคืนกรมธรรม์ - กรมธรรม์ประกันภัย
- หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
- สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง
ไม่เกิน 20 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง