ประเภทการร้องขอการใช้สิทธิตามกรมธรรม์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

  1. การประกันภัยแบบขยายเวลา
  2. กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
  3. การเวนคืนกรมธรรม์
  4. การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกัน