ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเมืองไทย Smile มอบโชค 2561 (คะแนนหมดอายุ)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเมืองไทย Smile มอบโชค 2561 (คะแนนหมดอายุ) ใหม่ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมเมืองไทย Smile มอบโชค 2561 (คะแนนหมดอายุ)
จำนวนรางวัลทั้งหมด  42 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,050,000 บาท ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

บัตรแทนเงินสด HomePro Card  มูลค่า 100,000 บาท
จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
ลำดับที่ เลขประจำตัวลูกค้า ชื่อ-สกุล
1 1202982752 คุณกัญญาภัคร วิมลศรี
2 1202923745 คุณประพันธ์ หงศ์พันธ์กุล
3 1200736111 คุณอาภาภรณ์ เอี่ยมอนันต์เจริญ
4 1201910986 คุณวิไลรัตน์ ณ ป้อมเพ็ชร
5 1201693863 คุณยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ

 

บัตรแทนเงินสด HomePro Card  มูลค่า 50,000 บาท
จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่า 350,000 บาท
ลำดับที่ เลขประจำตัวลูกค้า ชื่อ-สกุล
1 1201771208 คุณนรินทร์ สนิทกูล
2 0000029727 คุณชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
3 0000600113 คุณสุวิช พันโกฎิ
4 1202133166 คุณประกลกิจ ว่องพยาบาล
5 1201196574 คุณวาสนา อุทิศ
6 1202423396 คุณจารุดา อยู่สุภาพ
7 1201415990 คุณปารเมศ สุไลมาน

 

บัตรแทนเงินสด Tesco Lotus  มูลค่า 10,000 บาท
จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
ลำดับที่ เลขประจำตัวลูกค้า ชื่อ-สกุล
1 1202349589 คุณอัมพร ภู่มาลัย
2 1202747296 คุณศักดิ์ชัย ศรีทองส่งแสง
3 1202002904 คุณสมฤทัย บุญฤทธิ์
4 1202778299 คุณสุภาภรณ์ ตรีวัชระนุกูล
5 1201978424 คุณชมนาด นิตติวัฒน์
6 1202415210 คุณพงศ์ศักร์ ฉันทสิริสวัสดิ์
7 1201971724 คุณนภัสเพ็ญ พัฒนะศรี
8 1202234447 คุณพัทธ์ธีรา ทองแท้
9 1201952433 คุณชัยยุทธ ไม่อ่อนมือ
10 1202989247 คุณอัมพิรา ชอบสอาด

 

บัตรเติมน้ำมัน ปตท  มูลค่า 5,000 บาท
จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท
ลำดับที่ เลขประจำตัวลูกค้า ชื่อ-สกุล
1 1202690734 คุณวรรณิภา มงคลธนภัทร
2 1201689685 คุณณัฏฐ์วรัตถ์ วงศ์มีมา
3 0000193813 คุณสุนันท์ สิงห์อินทร์
4 1201973435 คุณพัสธร งามเลิศดนัย
5 1201979066 คุณภูดิส ทวีไกรกุล
6 1201417579 คุณนิลวรรณ ทิพย์สถาพรชัย
7 1200878717 คุณสมคิด บุตรธนู
8 1202431297 คุณไอนทวกานต์ ก่อตระกูล
9 1202124253  MR.THEKKE VARRIYAM MURALEEDHARAN
10 1201635185 คุณเสมียน กันทะพันธ์
11 1201787311 คุณกาญจนา คงเครือพันธุ์
12 1201264285 คุณศิริชัย สัชญูกร
13 0000431303 คุณสมาน จุ่นเจริญ
14 1202259999 คุณภัคภร โพธิทัต
15 1201966343 คุณสิตา ดัชถุยาวัตร
16 1201635021 คุณณปภัช คุณปลื้ม
17 1202501398 MR.THAN MOE NAING
18 1202803908 คุณกัญญ์สิรี ลิขิตนันท์ 
19 1201237638 คุณอภิชนา นิราพาธพงศ์พร
20 1201688017 คุณอักษรา สอนคม

1. ลูกค้าของบริษัทฯที่มีชื่อถือบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีคะแนนสะสม Smile Point ไว้และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
    1.1 ลูกค้าที่มีคะแนนสะสม Smile Point ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556  ซึ่งคะแนนสะสม Smile Point จะหมดอายุลงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และลูกค้าไม่นำคะแนนสะสม Smile Point ที่สะสมไว้ไปใช้สิทธิเป็นอย่างอื่นตามที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2561  บริษัทฯจะนำคะแนนสะสม Smile Point ที่หมดอายุแล้วมาคำนวนเป็นสิทธิในการออกคูปองจำนวน 1 สิทธิ  ต่อคะแนนสะสม Smile Point ที่หมดอายุแล้วจำนวน   5 คะแนน ไม่จำกัดจำนวนคูปอง ส่วนคะแนนที่เหลือเป็นเศษไม่ถึง  5 คะแนนให้ถือเป็นอันหมดอายุลงตามเงื่อนไขข้างต้นและบริษัทจะดำเนินการจัดพิมพ์ชื่อ-นามสกุลหมายเลขประจำตัวลูกค้า และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า
    1.2  คะแนนสะสม Smile Point คำนวณจากการชำระเบี้ยประกันภัยที่ชำระเข้ามาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
    1.3  คะแนนสะสม Smile Point มีอายุ 5 ปี โดยนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้บริษัทกำหนดรอบในการหมดอายุของคะแนนสะสมไว้ ดังนี้
          - คะแนนสะสมที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.  ของทุกปี ให้ถือว่าหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย. ของทุกปี
          - คะแนนสะสมที่หมดอายุ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.  ของทุกปี ให้ถือว่าหมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค.  ของทุกปี
    1.4 บริษัทได้แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขการได้คะแนนสะสม Smile Point และการหมดอายุของคะแนนสะสม Smile Point ในบัตร Smile Club ให้แก่ลูกค้า ผ่านทาง จดหมายอีเล็คทรอนิค E-mail และ การส่งข้อความแจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ SMS
2. ลูกค้า (บุคคลที่ทำสัญญาประกันชีวิตกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติเพื่อชำระเบี้ยประกัน (Direct Debit) เข้ามาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้รับสิทธิ์ ร่วมลุ้นจับรางวัล ท่านละ 2 สิทธิ์
3. บริษัทฯจะจัดพิมพ์คูปองชิงโชคทั้งหมดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
4. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทฯจะนำคูปองชิงโชคทั้งหมดมารวมในภาชนะเปิดโปร่งทั้ง 4 ด้านสามารถเห็นได้ชัด  และทำการคลุกเคล้าโยนขึ้นบนอากาศแล้วจับคูปองชิงโชคโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ เพื่อหาผู้โชคดี ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
5. จำนวนรางวัลทั้งหมด 42  รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 1,050,000 บาทและ ทำการประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง Website : www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ หรือสำนักงานสาขา ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการต่อไป
2. ในการจับรางวัลชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป  จะต้องหักภาษี   ณ  ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล   ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ทป. 101/2544
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5. กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะรวบรวมสลากทั้งหมด นำมารวมกันไว้ใน ภาชนะใสหรือเปิดโปร่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วเชิญแขกผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิเป็นที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ 
6. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2561
7. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนสะสม หรือใช้แสดงสิทธิ์ในการจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมืองไทย Smile Club จัดขึ้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร  โดยคะแนนสะสมมีอายุ 5 ปี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ทั้งนี้ ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไข
8. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมโครงการได้