เมืองไทย Smile Trip @ เชียงราย

เมืองไทย Smile Trip @ เชียงราย ใหม่ล่าสุด

13 - 15 ธันวาคม 2562 จ.เชียงราย

PRINT
เชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ชมวิถีชีวิตของชาวอาข่าบนดอยผาหมี เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง ที่เต็มไปด้วยสวนดอกไม้เมืองหนาว  และชมอุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เก็บรักษาพุทธศิลป์เก่าแก่ ศิลปวัตถุจากไม้สัก และโบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ
 
ระยะเวลาการแลกคะแนน : 4 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
วันที่จัดกิจกรรม : 13 - 15 ธันวาคม 2562
สถานที่/การเดินทาง : จ.เชียงราย เดินทางไป – กลับ โดยสายการบินนกแอร์ / ใช้รถตู้ 7 คัน
รายละเอียดการแลกคะแนนสะสม
1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,200 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 3,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน
จำนวน : จำกัด 56 ที่นั่งเท่านั้น

คลิกเพื่อดูกำหนดการเดินทาง

1. จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทย Smile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้ โดยผู้โอนคะแนนสะสมต้องเป็นครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร ของสมาชิกฯผู้ร่วมเดินทางเท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 12  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครอง)
4. สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 กด2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง
7. การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 8 มื้อ
8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9. คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

* สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่ 1766 กด 4 กด 2 และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
** ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถเก็บข้อมูลของท่าน รวมถึงการบันทึกภาพ เสียงและวิดีโอของสมาชิก โดย บริษัทฯ ขอนำข้อมูลและภาพเหล่านี้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งสื่อออนไลน์ และออฟไลน์"