เมืองไทย Smile Trip : อาบน้ำแร่..แลเมืองระนอง

เมืองไทย Smile Trip : อาบน้ำแร่..แลเมืองระนอง ใหม่ล่าสุด

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 จ.ระนอง

PRINT

       ขอเชิญสมาชิกเมืองไทย Smile Club ร่วมทริปท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาบน้ำแร่เมืองระนองซึ่งเป็นน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยน์ต่อร่างกายมากมาย ไหว้เทพสุขภาพอันซีนเมืองระนอง ล่องเรือโบราณ รศ.102 ชมเมืองระนอง ที่จะพาย้อนเวลากลับไปในยุคเหมือนแร่ในครั้งที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสแหลมมาลายู และข้ามไปสักการะเจดีย์ปิดอร์เอ (เจดีย์แห่งความสงบร่มเย็น) และขอพรเทพทันใจ บนเกาะสอง ประเทศพม่า

สถานที่        จ.ระนอง คลิกดูกำหนดการเดินทาง
การเดินทาง    เดินทางไป – กลับโดยรถตู้ 
วันที่จัดกิจกรรม    วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562
เริ่มสำรองสิทธิ์    4 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 หรือจนกว่าจะเต็ม
คะแนนสะสม    1.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,500 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
                      2.ผู้ติดตามที่ไม่ใช่สมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,800 คะแนน ต่อ 1 ท่าน 
จำนวน        จำกัด 40 ที่นั่ง เท่านั้น
1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 8 ที่นั่ง (ขึ้นรถ ณ สำนักงานสาขานครศรีธรรมราช)
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 16 ที่นั่ง (ขึ้นรถ ณ สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี)
3. สมาชิกเมืองไทย Smile Club จ.ภูเก็ต จำนวน 16 ที่นั่ง (ขึ้นรถ ณ สำนักงานสาขาภูเก็ต)

1.จำกัดเฉพาะสมาชิกเมืองไทยSmile Club 1 ท่าน แลกได้สูงสุด 2 ที่นั่งเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
2.สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ สามารถรวมคะแนนสะสมได้
3.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุตั้งแต่ 10  ปีขึ้นไป (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เท่านั้น)
4.สอบถามรายละเอียดและสำรองสิทธิ์  โทร 1766 กด 4 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
5.สมาชิกเมืองไทยSmile Club ที่มีสถานะเป็นพนักงานและตัวแทน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้                
6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพักตามความเหมาะสม  โดยเข้าพัก 2 ท่าน/1 ห้อง  
7.การแลกคะแนนสะสมดังกล่าวนี้ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ทั้งหมด 6 มื้อ
8.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
9.คะแนนสะสม Smile Point เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทย Smile Club ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club       
**   สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการโทรเข้ามาสำรองสิทธิ์ที่1766 กด 4  หรือสำรองสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช, สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานีหรือสำนักงานสาขาภูเก็ต และมีการยืนยันตัดคะแนนสะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น