ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม ใหม่ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม
ลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562

1. รางวัลทองคำแท่ง หนัก 1 กิโลกรัม (จำนวน 1 รางวัล)

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เอาประกัน ชื่อ - นามสกุล
1 1201536022 จุมพลภัทร์ ปริยวงศ์ภิญโญ

 

2. รางวัลทองคำแท่ง ขนาด 1 บาท (จำนวน 50 รางวัล)

ลำดับ เลขประจำตัวผู้เอาประกัน ชื่อ - นามสกุล
1 1203897124 กมลวรรณ วราพฤกษ์
2 1201259032 กัลยาภัสร์ สมรรถสินวณิช
3 1201185951 กิตติยาภรณ์ พรมแปง
4 1202235868 ขวัญชัย โคตรไชโย
5 1200914032 คุณาหงษ์ ลีศิริโสภา
6 0000017682 จันทร์เพ็ญ ชื่นมีเชาว์
7 0000017682 จันทร์เพ็ญ ชื่นมีเชาว์
8 1203392424 ฉลองวุฒิ แจ่มจำรุญ
9 1202899117 ชนิกานต์ สมเปิง
10 1200957833 ชัยพร วิสุทธิรานนท์
11 1203942941 ชำนาญ โชติช่วง
12 1201713405 เชิดชัย วนิชอาภาพรรณ์
13 1203421231 ซองพลู ชูแจ่ม
14 1201522674 ณัฐรดา หมั่นผดุง
15 1200330856 ธนภัทร สุทธิโพธิ์
16 1203002585 ธนัชพร ฤทธิสุนทร
17 1201968215 นงลักษณ์ เยระบุตร
18 1202607387 นฤทธิ์ ไตรรัตนธาดา
19 1201692721 นะโม ชนะกุล
20 1201692721 นะโม ชนะกุล
21 1200980185 บุญลือ คงยนตร์
22 1202770502 ปภัชสรัญย์ เรียบประดิษฐ์
23 1201607302 ปริญญา โค้ววารินทร์
24 1202238412 ปิยวรรณ สุกดิษฐ์
25 1200705680 เปรมจิต เชื้อเพชร
26 1203058430 พจมาน นวลคล้าย
27 11202304771 พรสุรีย์ คชาชีวะ
28 1200676047 พิมผกา จุนทะศรี
29 0000112563 มธุรา ลี้โกมลชัย
30 1204244973 มานิตย์ ฉายศิริพันธ์
31 1200906365 มาลินี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
32 1201561481 มิตร เริงฤทธิ์
33 1203043819 รัตนา รัตนวรรณ
34 1203821715 รุ่งนภา พิมพ์โพชา
35 0000137976 วารี ไพศาลสินทรัพย์
36 1203769667 ศรัญญา แก่นเสลา
37 1200238555 ศรีไพร จรนาทอง
38 1201203970 ศศิธร ยุคแผน
39 1201835804 สนธยา แซ่ลิ้ม
40 1202160457 สมพร พิมพ์ทิมานนท์
41 0000644977 สมศักดิ์ ดำรงศีล
42 1201666742 สลิลาพร กองทองมณีโรจน์
43 1202501858 สิทธิชัย ใจดี
44 1200896875 สุทธิศักดิ์ แสงแก้ว
45 1203524820 สุนิสา วิสุทธิรัตน์
46 1201046047 สุรินทร์ญา ซิมเมอร์
47 1200481244 อนงค์รัตน์ ทองมาก
48 1201384493 อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์
49 1200570958 อำพร สรรเสริญ
50 1201524594 อุไรวรรณ แซ่หลี

 

3. รางวัลสร้อยคอทองคำ 50 สตางค์ ( จำนวน 500 รางวัล ) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกคูปองชิงโชค1 ใบ (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่แอปพลิเคชัน Smile Service หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขา ในวัน และเวลาทำการ หรือโทรมาแลกได้ที่ เมืองไทย Smile 1766 กด 4
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของสมาชิกฯ เพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
3. สามารถตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนสลากผ่าน www.muangthai.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
4. จัดให้มีการจับสลากรางวัลใน วันที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ  สำนักงานใหญ่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 250  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1766 เมืองไทย smile ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. หรือ www.muangthai.co.th
วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมารวมกัน และเริ่มดำเนินการจับรางวัล จำนวนทั้งหมด 551 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 7,124,749 บาท (ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นราคาก่อน VAT.)
5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
7. รางวัลนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
8. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4 / 2528 และ ทป. 104 / 2544
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
11. พนักงาน และตัวแทนฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม และรับรางวัลในกิจกรรมนี้
12. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 1894 / 2561
13. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนสะสม หรือใช้แสดงสิทธิ์ในการจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมืองไทย Smile Club จัดขึ้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยคะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club เท่านั้น

กำหนดการรับของรางวัล
1. เมื่อมีประกาศผลผู้โชคดีทาง Website แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อยังผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 
เป็นต้นไป 
2. ผู้โชคดีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลได้ยัง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานสาขาที่กำหนดเท่านั้น คลิกที่นี่
3. จะมีการจัดส่งของรางวัลไปยังสาขาที่ผู้โชคดีแจ้งรับไว้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น และเจ้าหน้าที่สาขาจะโทรแจ้งผู้โชคดีอีกครั้งเพื่อเข้ารับรางวัล และแจ้งเงื่อนไขการรับรางวัลต้องมีเสียภาษี 5% ของมูลค่ารางวัล 
4. รับรางวัลได้ รอบเดือนตุลาคม 1-15 ตุลาคม  2562 / รอบเดือนพฤศจิกายน 1-15 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
5. หากเกินกำหนดการรับรางวัลแล้วถือเป็นการสละสิทธิ์ รางวัลจะนำไปบริจาคต่อไป


เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขอชัดเจน)  รับรองสำเนาถูกต้อง (เซ็นต์สดเท่านั้น) 
2. ชำระเงินค่าภาษี 5 % ตามมูลค่าของรางวัล
3. กรณีการรับรางวัลแทน ต้องใช้เอกสารมอบอำนาจ ดังนี้  
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โชคดี เซ็นต์สำเนาถูกต้อง และเซ็นต์ว่าขอมอบอำนาจให้คุณ...................................เป็นผู้มารับรางวัล........ แทน (เซ็นต์สดเท่านั้น)  
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่มารับแทน รับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้โชคดีเสียชีวิต ให้รางวัลตกเป็นของผู้รับมรดกตามลำดับ ดังนี้ 
   1. บุตร
   2. คู่ครอง (สามี – ภรรยา)
   3. บิดา – มารดา
   4. ญาติพี่น้อง
   โดยผู้รับมรดกจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% แทน และต้องเตรียมเอกสารใบมรณะบัตรของผู้โชคดีมาด้วย