ลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม

ลุ้นโชคใหญ่ Smile Club จับแจก 2562 ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม ใหม่ล่าสุด

2 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 แอปพลิเคชัน Smile Service หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขา

PRINT

สมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกคูปองชิงโชค 1 ใบ 
ทองคำ จำนวน 551 รางวัล

วันที่เริ่มกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562

1. ทองคำแท่ง 99.99% หนัก 1 กิโลกัรม  มูลค่ารางวัลละ 1,301,803 บาท  จำนวน 1 รางวัล 
2. ทองคำแท่งหนัก 1 บาท                     มูลค่ารางวัลละ 19,270.03 บาท  จำนวน 50 รางวัล
3. สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์         มูลค่ารางวัลละ   9,718.89 บาท  จำนวน 500 รางวัล
จำนวนรางวัลทั้งหมด 551  รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น  7,124,749 บาท (ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นราคาก่อน VAT.)

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกคูปองชิงโชค1 ใบ (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่แอปพลิเคชัน Smile Service หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขา ในวัน และเวลาทำการ หรือโทรมาแลกได้ที่ เมืองไทย Smile 1766 กด 4
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของสมาชิกฯ เพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
3. สามารถตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนสลากผ่าน www.muangthai.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
4. จัดให้มีการจับสลากรางวัลใน วันที่ 7 สิงหาคม 2562  ณ  สำนักงานใหญ่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 250  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1766 เมืองไทย smile ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. หรือ www.muangthai.co.th
วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมารวมกัน และเริ่มดำเนินการจับรางวัล จำนวนทั้งหมด 551 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 7,124,749 บาท (ทั้งนี้เป็นมูลค่าของรางวัล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นราคาก่อน VAT.)
5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
6. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
7. รางวัลนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
8. ผู้โชคดีสามารถรับรางวัลได้มากกว่า 1 รางวัล
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4 / 2528 และ ทป. 104 / 2544
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
11. พนักงาน และตัวแทนฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม และรับรางวัลในกิจกรรมนี้
12. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 1894 / 2561
13. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนสะสม หรือใช้แสดงสิทธิ์ในการจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมืองไทย Smile Club จัดขึ้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยคะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club เท่านั้น

กำหนดการรับของรางวัล
1. เมื่อมีประกาศผลผู้โชคดีทาง Website แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อยังผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 
เป็นต้นไป 
2. ผู้โชคดีสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลได้ยัง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานสาขาที่กำหนดเท่านั้น คลิกที่นี่
3. จะมีการจัดส่งของรางวัลไปยังสาขาที่ผู้โชคดีแจ้งรับไว้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น และเจ้าหน้าที่สาขาจะโทรแจ้งผู้โชคดีอีกครั้งเพื่อเข้ารับรางวัล และแจ้งเงื่อนไขการรับรางวัลต้องมีเสียภาษี 5% ของมูลค่ารางวัล 
4. สามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่ 2 – 30 กันยายน 2562 
5. หากเกินกำหนดการรับรางวัลแล้วถือเป็นการสละสิทธิ์ รางวัลจะนำไปบริจาคต่อไป


เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีต้องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ขอชัดเจน)  รับรองสำเนาถูกต้อง (เซ็นต์สดเท่านั้น) 
2. ชำระเงินค่าภาษี 5 % ตามมูลค่าของรางวัล
3. กรณีการรับรางวัลแทน ต้องใช้เอกสารมอบอำนาจ ดังนี้  
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โชคดี เซ็นต์สำเนาถูกต้อง และเซ็นต์ว่าขอมอบอำนาจให้คุณ...................................เป็นผู้มารับรางวัล........ แทน (เซ็นต์สดเท่านั้น)  
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนที่มารับแทน รับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้โชคดีเสียชีวิต ให้รางวัลตกเป็นของผู้รับมรดกตามลำดับ ดังนี้ 
   1. บุตร
   2. คู่ครอง (สามี – ภรรยา)
   3. บิดา – มารดา
   4. ญาติพี่น้อง
   โดยผู้รับมรดกจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% แทน และต้องเตรียมเอกสารใบมรณะบัตรของผู้โชคดีมาด้วย