ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมเมืองไทย Smile Club ชวนสนุก ลุ้นโชค ช้อป ชิม ชิล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมเมืองไทย Smile Club ชวนสนุก ลุ้นโชค ช้อป ชิม ชิล ใหม่ล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมเมืองไทย Smile Club ชวนสนุก ลุ้นโชค ช้อป ชิม ชิล

รางวัล รถยนต์ Mercedes Benz E350e Avantgarde มูลค่า 3,401,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสุกล จังหวัด
1 1201566724 ภณิษา เมธีกุล นครสวรรค์

 

รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสุกล จังหวัด
1 1202669913 ธวัชชัย สินทรัพย์กวีกุล กทม.
2 0000066633 นีรชร เหล่าอารยะ แพร่
3 1201885073 วิชัย เกียรติสามิภักดิ์ กทม.
4 1202606888 ประยูร เหล่าเราวิโรจน์ อุดรธานี
5 1202881178 สัตตบุษย์ แป้งหอม นครนายก
6 1203071839 ธรรพ์ณธร อาจหาญ นนทบุรี
7 1203232746 สมจิตต์ ตั้งพิกุลทอง กทม.
8 1200212425 สุนทรี ว่องวีรวุฒิ กทม.
9 1201486849 เฉลา วิหคมาตย์ สุพรรณบุรี
10 1201191006 ไพศาล มงคลประดิษฐ กทม.

 

รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสุกล จังหวัด
1 1201911941 นุรนาถ วิวรรธน์หิรัญ กทม.
2 1201144416 สุดารัตน์ คงพยันต์ ระยอง
3 0000568597 จงศักดิ์ แซ่ลิ้ม กทม.
4 1202784772 เอกชัย แก้ววีระพันธ์ แพร่
5 1201963525 ธงชัย กันเชียง นนทบุรี
6 1202134123 ธรรมก่อศักดิ์ ละงู กระบี่
7 1202990946 ชัยอนันต์ สัชฌะไชย กทม.
8 1203136361 จิรโรจน์ นพชัยอำนวยโชค จันทบุรี
9 1202756144 สมชาย ฉ่ำช้าง ปทุมธานี
10 1201173935 ชินวัฒน์ เฉลิมวรรณพร มหาสารคาม

 

รางวัลบัตรแทนเงินสดทริปท่องเที่ยวกับ Wonderfulpackage มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสุกล จังหวัด
1 1202403874 ทิพย์วัลย์ บัวศรี ชุมพร
2 1204001730 วทันยา แซ่อึ้ง เชียงใหม่
3 1201079785 ศฤงคาร คชนิทรารมย์ เชียงใหม่
4 1202706164 วิราชิณ ประชาเกษม พิษณุโลก
5 1202446747 สุรชาติ ปินตาเชื้อ แพร่
6 1201002088 กาญจนา ปิยะอารมณ์รัตน์ กทม.
7 1201418729 ณัฏนรินทร์ บำเพ็ญศรี ปทุมธานี
8 1203872523 อรุณี ศิริสมบูรณ์วงศ์ กทม.
9 1200776979 สมปอง นมรักษ์ พัทลุง
10 1202399513 บิสมิล ยีสมัน นครศรีธรรมราช

 

รางวัลบัตรแทนเงินสดสายการบิน Bangkok Airways มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสุกล จังหวัด
1 1201808495 มัลลิกา ชารินสา ปทุมธานี
2 1202284919 ชาญสิทธิ์ พรแก้ว อ่างทอง
3 1202770545 สายัณห์ แผลงศร อำนาจเจริญ
4 1201179657 นภศร เนียมหร่าย สุพรรณบุรี
5 1202842032 ทัศนีย์ อุปะทะ สมุทรสาคร
6 1203031649 กอบชัย ไพโรจน์สกุล สมุทรปราการ
7 1203009482 ศรายุทธ รุ่งอ่วม ระยอง
8 1203268065 สมชาย เทียมสุวรรณ อุบลราชธานี
9 1200348649 ภัทรวดี รัตนะวัน ศรีสะเกษ
10 1200421105 ฤดีสรวง กุลมาลา กำแพงเพชร
11 1201934552 พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ กทม.
12 1201070741 พรรณี สุนทรสถิตย์วงศ์ ศรีสะเกษ
13 1202970510 ศิญารัตน์ โพธิบุษยาวัฒน์ ชลบุรี
14 1202098339 ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์ กทม.
15 1200465033 รติรัตน์ ลิ้มจำรูญรัตน์ นครสวรรค์
16 1202882660 รสริน นาคนคร ปทุมธานี
17 1201549732 พรรณชลี แสงไพบูลย์ กทม.
18 1202779535 มากมี มั่งบุญมากมาย กทม.
19 0000102670 พรวรินทร์ พชิรนันท์วณิช ลพบุรี
20 0000191279 สุทธิรักษ์ เปรมเจริญ กทม.
21 1201604329 ธัญญธร ชาญทวีคุณ สมุทรปราการ
22 1200787688 วชิรา จูประเสริฐพร กทม.
23 1202493373 จักรกฤษณ์ บุญคง ฉะเชิงเทรา
24 1202568324 กฤษณะ วัฒนเศรษฐ นนทบุรี
25 1203333546 รัตนา สรรเสริญ กระบี่
26 1200950859 วัชรีบูรณ์ ทองศิริ สมุทรปราการ
27 1203583878 สุวลักษณ์ ปังคานนท์ เพชรบูรณ์
28 1200016131 นันท์นภัส เรืองสินธุสถาพร อุดรธานี
29 1203980586 ไพบูลย์ ปัญจกะบุตร สุพรรณบุรี
30 1201568291 ธนกร ทองเชื้อธนกุล สุพรรณบุรี
31 1202383435 สมจิตต์ มั่นคง อุตรดิตถ์
32 1203201367 สุนทร รุ่งแจ้ง กทม.
33 1200407599 บุญมาก สุจริต ขอนแก่น
34 1202616768 มณฑีร์ สุวรรณภักดี สมุทรปราการ
35 1200709406 จินตนา โมกขะเวส กทม.
36 1203157012 ธำรง ว่องวิษณุพงศ์ ชลบุรี
37 1200511738 ปริศนา หงษ์สิงห์ อุดรธานี
38 1202611287 เติม เตชะศรินทร์ กทม.
39 1199989465 วราวุธ กิตติวัฒนากูล ขอนแก่น
40 1203832512 ธนวัตร รุ่งวิทยาธิวัฒน์ ฉะเชิงเทรา
41 1201191022 สมศักดิ์ พิณศรี นครสวรรค์
42 1200515615 น้ำทิพย์ ชูสิทธิ์ สุราษฎร์ธานี
43 1201831425 อรกมล บัวแก้ว สุโขทัย
44 1200268955 จินดา เกิดสวัสดิ์ นนทบุรี
45 1201310741 ประดิษฐ์ กิตอำนวยพงษ์ พระนครศรีอยุธยา
46 1201843379 อมรรัตน์ กุลวงศ์ ชลบุรี
47 1200617731 ณัฐพงษ์ โยวะ ปทุมธานี
48 1203256098 อัญชลี ลิมปนวงศ์แสน กทม.
49 1203536087 รชต โยธินอุปไมย กทม.
50 1203225075 วิจิตรา สุขสเกศ นครราชสีมา

 

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้โชคดีรางวัลอื่น ๆ  ได้แก่

รางวัลบัตรแทนเงินสด เติมน้ำมัน – ปตท. มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 200 รางวัล
รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด ร้านอาหาร MK มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 300 รางวัล
รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด ร้านอาหาร Sizzler มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 300 รางวัล
รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด Tesco Lotus มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 600 รางวัล
รางวัลบัตรกำนัลแทนเงินสด ร้านอาหารเครือ CRG มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 550 รางวัล

1. สมาชิกเมืองไทย Smile Club นำคะแนนสะสม Smile Point 5 คะแนน แลกคูปองชิงโชค1 ใบ (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่แอปพลิเคชัน Smile Service หรือ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขา ในวัน และเวลาทำการ หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 เมืองไทย Smile กด 4
2. สมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของสมาชิกฯ เพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
3. จัดให้มีการจับสลากรางวัลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  ณ  สำนักงานใหญ่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 250  ถนนรัชดาภิเษก  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1766 เมืองไทย smile ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.
วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมารวมกัน และเริ่มดำเนินการจับรางวัล จำนวนทั้งหมด 2,031 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 14,001,000 บาท
4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
7. รางวัลนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4 / 2528 และ ทป. 104 / 2544
9. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 105 /2561
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
11. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ในการแลกคะแนนสะสม หรือใช้แสดงสิทธิ์ในการจับสลากเพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เมืองไทย Smile Club จัดขึ้น ซึ่งมีจำนวนจำกัดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยคะแนนสะสม Smile Point มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ทั้งนี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขคะแนนสะสม Smile Point โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. พนักงาน และตัวแทนฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต และคณะกรรมการดำเนินงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม และรับรางวัลในกิจกรรมนี้