เมืองไทย Smile Health

Smile Health

บัตรตรวจสุขภาพ Smile Health

(สำหรับลูกค้าสมาชิก Smile Club ระดับ Prestige ตามเงื่อนไขเดิม ก่อนวันที่ 1 ม.ค.57)

เงื่อนไขการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไขเดิม

 1. ลูกค้าจะต้องเป็นสมาชิก Smile Club ระดับ Prestige
 2. ลูกค้าจะได้รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพในแต่ละปี ก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเบี้ยประกันปีต่ออายุเข้ามาภายใน 31 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยต่ออายุตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป
 3. บัตรตรวจสุขภาพในปีต่อๆ ไปนั้น จะออกก็ต่อเมื่อลูกค้ายังคงสถานะเงื่อนไขตามข้อ 1. และข้อ 2. โดยมีระยะเวลาการออกบัตรตรวจสุขภาพห่างจากรอบแรก 12 เดือน

ระยะเวลาการใช้บัตรตรวจสุขภาพ

มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ออก โดยลูกค้าสามารถโทรนัดหมายโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ Smile Health เพื่อเข้ารับบริการได้ตามรายละเอียดบนบัตร (ในบัตรตรวจสุขภาพ มีระบุระยะเวลา เช่น วันออกบัตร 01/57 จะมีอายุถึง 06/57 ซึ่งหมายความว่าเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1/1/57 ถึงวันที่ 30/6/57 เท่านั้น)

*หมายเหตุ : บัตรตรวจสุขภาพจะออกใน 30 วันหลังจากที่บริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันเข้ามาภายในเวลาที่กำหนดชำระของเบี้ยปีต่ออายุตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป

สิทธิพิเศษของบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ

 1. ใช้ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจสุขภาพ Smile Health ที่กำหนดตามช่วงอายุ ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. นำคนพิเศษมารับบริการตรวจสุขภาพพร้อมกับผู้ถือบัตรกำนัลได้อีก 2 ท่าน โดยเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้คนละโปรแกรมกันได้โดยเสียค่าใช้จ่ายในราคาพิเศษ (รายละเอียดสอบถามได้ที่โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ) โดยจะต้องมารับการตรวจสุขภาพในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน
 3. ต้องใช้บริการภายในวันที่บัตรกำหนดก่อนวันหมดอายุ ซึ่งระบุไว้ในบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพประจำปี

(สำหรับลูกค้าสมาชิก Smile Club ระดับ Prestige ตามเงื่อนไขเดิม ก่อนวันที่ 1 ม.ค.57)

เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลตรวจสุขภาพ

 1. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้เฉพาะรายการตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้น
 2. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ ตามหมายเลขติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือก
 3. กรุณาแสดงบัตรกำนัลตรวจสุขภาพพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนใช้สิทธ์
 4. บัตรกำนัลตรวจสุขภาพนี้ ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ* ภายในระยะเวลาที่กำหนดบนบัตรเท่านั้น
 5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 6. สามารถนำผู้ติดตามมาตรวจสุขภาพด้วยอีก 2 ท่าน ทั้งนี้จะต้องมาตรวจในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน และสามารถเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพที่กำหนดไว้ คนละโปรแกรมได้ ทั้งนี้ต้องชำระเป็นเงินสดในอัตราค่าบริการพิเศษที่กำหนดไว้
 7. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766 เมืองไทย Smile

  *หมายเหตุ : โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า