ผลตอบแทน
ตลอดช่วงถือครอง
ตั้งแต่ 16 ก.ค. 2561

ระดับราคาดัชนี

อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

ประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา ตามสูตรการคำนวณ

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565

327.26

34.0166

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565

323.94

34.1873

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

333.49

33.1393

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565

344.88

32.5610

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2565

344.94

33.2632

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564

356.55

33.2469

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

351.76

33.5226

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564

358.81

33.0077

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

348.93

33.7538

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

359.02

32.2191

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564

354.16

32.7135

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

348.25

31.8847

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 พ.ค. 2564

350.51

31.1248

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2564

348.51

31.0208

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564

342.23

31.1735

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 25 ก.พ. 2564

339.87

29.8736

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 ม.ค. 2564

351.31

29.8146

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563

350.52

29.8674

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563

346.19

30.1090

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563

334.04

31.0247

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563

336.69

31.4900

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563

339.51

30.9242

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563

338.27

31.0855

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

335.02

30.7151

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563

335.21

31.6722

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2563

333.44

32.2104

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563

330.75

32.5125

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2563

341.98

31.4646

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563

354.89

30.9654

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

368.94

29.9767

0.91%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562

364.86

30.0456

0.30%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562

360.98

30.0093

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562

360.76

30.4176

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562

356.14

30.4726

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562

362.73

30.6251

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562

364.5

30.5733

0.25%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562

353.46

31.5882

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562

365.31

31.7688

0.39%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 29 มี.ค. 2562

365.39

31.6449

0.40%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562

361.2

31.3117

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562

358.39

31.0788

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561

347.92

32.2848

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561

350.44

32.7537

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561

349.09

33.0986

0.00%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561

370.81

32.2364

1.27%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561

372

32.5848

1.48%

ผลตอบแทน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561

364.09

33.1333

0.20%


สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา


คำอธิบายเพิ่มเติม

- ดัชนีหมายถึง S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) Index  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-cash-bond-index
- วันคำนวณมูลค่าแรกเริ่มของดัชนี คือ 16 กรกฎาคม 2561
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรกเท่ากับ 362.85
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก  (หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เท่ากับ 33.3120
- อัตราการมีส่วนร่วม (PR) เท่ากับ 60%
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย
- เนื่องจากดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) Index มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯจะทำการแปลงระดับดัชนีให้เป็นสกุลเงินบาทตามธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯทำได้ในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย

 

คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี  S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง  S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- The "S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) Index" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC, a division of S&P Global, or its affiliates (“SPDJI”) and has been licensed for use by Muang Thai Life Assurance Public Company Limited.  Standard & Poor’s® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC, a division of S&P Global (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed for certain purposes by Muang Thai Life Assurance Public Company Limited. Phuea Sasom Sub 15/1 is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of the S&P Economic Cycle Factor Rotator (Cash Bond) Index.


แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ