รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1

อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของรวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
งวด สินยั่งยืน สินเพิ่มทรัพย์ สินทวีคูณ / Beyond Plus
พ.ค. 2565 1.52% 1.25% 1.07%
ย้อนหลัง 3 เดือน -3.14% -2.72% -1.68%
ย้อนหลัง 6 เดือน -4.13% -3.44% -2.01%
ย้อนหลัง 1 ปี -3.76% -3.30% -2.03%
ย้อนหลัง 3 ปี 7.02% 9.50% 12.91%
ย้อนหลัง 5 ปี 15.01% 18.09% 22.21%
ตั้งแต่เปิดขาย* 86.13% 103.70% 123.34%

*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 65


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 4รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน*
ประจำเดือน สินยั่งยืน สินเพิ่มทรัพย์ สินทวีคูณ / Beyond Plus
พ.ค. 2565 1.52% 1.25% 1.07%
เม.ย. 2565 -2.77% -2.41% -1.81%
มี.ค. 2565 -1.87% -1.55% -0.93%
ก.พ. 2565 -0.03% -0.05% -0.07%
ม.ค. 2565 -0.86% -0.94% -0.90%
ธ.ค. 2564 -0.13% 0.25% 0.64%
พ.ย. 2564 0.80% 0.36% -0.08%
ต.ค. 2564 -0.97% -0.71% -0.35%
ก.ย. 2564 -1.71% -1.86% -1.87%
ส.ค. 2564 0.15% 0.65% 1.09%
ก.ค. 2564 1.56% 1.15% 0.67%
มิ.ย. 2564 0.59% 0.59% 0.55%
พ.ค. 2564 0.24% 0.36% 0.43%
เม.ย. 2564 1.12% 0.98% 0.79%
มี.ค. 2564 -1.17% -0.62% 0.01%
ก.พ. 2564 -2.16% -1.37% -0.53%
ม.ค. 2564 -0.02% 0.27% 0.55%
ธ.ค. 2563 1.09% 1.15% 1.21%
พ.ย. 2563 0.56% 1.44% 2.20%
ต.ค. 2563 0.21% 0.01% -0.17%
ก.ย. 2563 0.79% 0.40% 0.04%
ส.ค. 2563 -0.85% -0.80% -0.67%
ก.ค. 2563 0.04% 0.15% 0.26%
มิ.ย. 2563 0.15% 0.19% 0.16%
พ.ค. 2563 0.07% 0.42% 0.67%
เม.ย. 2563 1.38% 2.37% 3.15%
มี.ค. 2563 -1.95% -2.73% -3.19%
ก.พ. 2563 1.23% 0.50% -0.18%
ม.ค. 2563 1.06% 0.78% 0.49%
ธ.ค. 2562 0.74% 0.69% 0.64%
พ.ย. 2562 -0.09% -0.12% -0.15%
ต.ค. 2562 -0.09% -0.04% 0.00%
ก.ย. 2562 0.04% -0.06% -0.14%
ส.ค. 2562 4.10% 4.08% 4.02%
ก.ค. 2562 2.42% 2.38% 2.31%
มิ.ย. 2562 1.94% 2.25% 2.57%
พ.ค. 2562 0.83% 0.63% 0.42%
เม.ย. 2562 -0.02% 0.13% 0.28%
มี.ค. 2562 0.77% 0.76% 0.77%
ก.พ. 2562 0.02% 0.06% 0.09%
ม.ค. 2562 0.42% 0.76% 1.02%
ธ.ค. 2561 0.79% 0.43% 0.13%
พ.ย. 2561 0.98% 0.82% 0.69%
ต.ค. 2561 -0.19% -0.51% -0.78%
ก.ย. 2561 -0.10% 0.11% 0.27%
ส.ค. 2561 0.12% 0.14% 0.22%
ก.ค. 2561 0.52% 0.91% 1.28%
มิ.ย. 2561 0.32% -0.13% -0.55%
พ.ค. 2561 -0.87% -1.03% -1.18%
เม.ย. 2561 0.23% 0.35% 0.45%
มี.ค. 2561 -0.04% -0.27% -0.52%
ก.พ. 2561 -0.38% -0.33% -0.25%
ม.ค. 2561 0.60% 0.68% 0.72%
ธ.ค. 2560 0.43% 0.66% 0.95%
พ.ย. 2560 -0.08% -0.26% -0.47%
ต.ค. 2560 0.16% 0.63% 1.11%
ก.ย. 2560 0.37% 0.61% 0.78%
ส.ค. 2560 0.80% 0.85% 0.94%
ก.ค. 2560 0.59% 0.53% 0.50%
มิ.ย. 2560 0.96% 1.07% 1.12%
พ.ค. 2560 0.50% 0.52% 0.51%
เม.ย. 2560 0.09% 0.05% 0.08%
มี.ค. 2560 0.23% 0.44% 0.51%
ก.พ. 2560 0.50% 0.39% 0.27%
ม.ค. 2560 0.01% -0.01% -0.01%
ธ.ค. 2559 -0.79% -0.56% -0.41%
พ.ย. 2559 -2.60% -2.43% -2.21%
ต.ค. 2559 -0.29% -0.12% 0.00%
ก.ย. 2559 0.47% 0.25% -0.06%
ส.ค. 2559 -0.73% -0.60% -0.43%
ก.ค. 2559 0.39% 0.65% 1.12%
มิ.ย. 2559 1.19% 1.45% 1.29%
พ.ค. 2559 -2.44% -2.45% -2.22%
เม.ย. 2559 0.17% 0.12% 0.07%
มี.ค. 2559 2.76% 3.10% 3.21%
ก.พ. 2559 1.45% 1.54% 1.67%
ม.ค. 2559 1.33% 1.29% 1.22%
ธ.ค. 2558 0.85% 0.71% 0.53%
พ.ย. 2558 0.16% 0.08% -0.05%
ต.ค. 2558 0.74% 0.97% 1.19%
ก.ย. 2558 0.43% 0.29% 0.16%
ส.ค. 2558 0.30% 0.02% -0.29%
ก.ค. 2558 0.80% 0.59% 0.29%
มิ.ย. 2558 -0.63% -0.53% -0.43%
พ.ค. 2558 -1.22% -1.32% -1.37%
เม.ย. 2558 1.13% 1.18% 1.20%
มี.ค. 2558 0.78% 0.36% -0.06%
ก.พ. 2558 -0.32% -0.37% -0.35%
ม.ค. 2558 1.32% 1.65% 1.92%
ธ.ค. 2557 0.58% 0.10% -0.37%
พ.ย. 2557 1.52% 1.54% 1.57%
ต.ค. 2557 1.19% 1.11% 1.00%
ก.ย. 2557 0.64% 0.67% 0.75%
ส.ค. 2557 0.45% 0.82% 1.19%
ก.ค. 2557 0.94% 1.03% 1.06%
มิ.ย. 2557 -0.14% 0.10% 0.31%
พ.ค. 2557 0.13% 0.12% 0.13%
เม.ย. 2557 0.70% 0.97% 1.18%
มี.ค. 2557 0.41% 0.61% 0.84%
ก.พ. 2557 1.19% 1.43% 1.67%
ม.ค. 2557 0.34% 0.17% -0.07%
ธ.ค. 2556 0.70% 0.19% -0.33%
พ.ย. 2556 0.01% -0.40% -0.93%
ต.ค. 2556 0.59% 0.86% 1.15%
ก.ย. 2556 1.52% 1.97% 2.38%
ส.ค. 2556 -0.82% -1.53% -2.14%
ก.ค. 2556 -0.47% -0.85% -1.23%
มิ.ย. 2556 -1.20% -1.69% -2.09%
พ.ค. 2556 -0.24% -0.53% -0.82%
เม.ย. 2556 1.15% 1.31% 1.53%
มี.ค. 2556 0.49% 0.69% 0.87%
ก.พ. 2556 0.59% 1.21% 1.83%
ม.ค. 2556 -0.32% 0.14% 0.68%
ธ.ค. 2555 0.30% 0.69% 1.08%
พ.ย. 2555 -0.36% -0.25% 0.02%
ต.ค. 2555 1.27% 1.27% 1.12%
ก.ย. 2555 -0.49% -0.11% 0.29%
ส.ค. 2555 -0.13% -0.06% -0.01%
ก.ค. 2555 1.49% 1.66% 1.82%
มิ.ย. 2555 1.13% 1.47% 1.77%
พ.ค. 2555 0.62% 0.14% -0.38%
เม.ย. 2555 0.22% 0.62% 1.01%
มี.ค. 2555 -0.86% -0.79% -0.65%
ก.พ. 2555 -1.07% -0.53% -0.01%
ม.ค. 2555 0.70% 1.06% 1.42%
ธ.ค. 2554 0.51% 0.75% 0.99%
พ.ย. 2554 0.18% 0.26% 0.36%
ต.ค. 2554 1.98% 2.38% 2.77%
ก.ย. 2554 -0.82% -1.56% -2.29%
ส.ค. 2554 2.39% 1.92% 1.37%
ก.ค. 2554 -0.31% 0.37% 1.10%
มิ.ย. 2554 -0.34% -0.65% -0.98%
พ.ค. 2554 0.10% -0.30% -0.75%
เม.ย. 2554 0.47% 0.98% 1.52%
มี.ค. 2554 0.59% 1.20% 1.76%
ก.พ. 2554 0.05% 0.28% 0.54%
ม.ค. 2554 -0.08% -0.91% -1.77%
ธ.ค. 2553 -0.90% -0.62% -0.28%
พ.ย. 2553 -1.04% -0.49% 0.09%
ต.ค. 2553 -0.46% -0.53% -0.54%
ก.ย. 2553 0.56% 1.24% 1.90%
ส.ค. 2553 1.56% 2.27% 2.98%
ก.ค. 2553 -0.23% 0.35% 0.94%
มิ.ย. 2553 0.55% 0.96% 1.36%
พ.ค. 2553 0.75% 0.41% 0.19%
เม.ย. 2553 1.61% 1.26% 0.99%
มี.ค. 2553 0.06% 0.89% 1.64%
ก.พ. 2553 0.34% 0.57% 0.83%
ม.ค. 2553 1.38% 0.87% 0.41%
ธ.ค. 2552 0.30% 0.84% 1.38%
พ.ย. 2552 0.85% 0.85% 0.85%
ต.ค. 2552 -0.77% -1.12% -1.49%
ก.ย. 2552 -0.50% 0.52% 1.42%
ส.ค. 2552 -0.09% 0.04% 0.18%
ก.ค. 2552 0.75% 0.86% 1.00%
มิ.ย. 2552 0.49% 1.12% 1.78%
พ.ค. 2552 -3.40% -2.42% -1.53%
เม.ย. 2552 2.06% 2.66% 3.34%
มี.ค. 2552 1.51% 1.43% 1.44%
ก.พ. 2552 -1.05% -1.05% -1.15%
ม.ค. 2552 -3.07% -3.09% -3.31%
ธ.ค. 2551 5.94% 6.13% 6.58%
พ.ย. 2551 0.77% 0.65% 0.56%
ต.ค. 2551 2.81% 0.83% -1.12%
ก.ย. 2551 0.42% -0.68% -1.76%
ส.ค. 2551 2.85% 2.98% 3.24%
ก.ค. 2551 3.63% 2.31% 1.18%
มิ.ย. 2551 -2.92% -3.48% -4.21%
พ.ค. 2551 -1.61% -1.14% -0.76%
เม.ย. 2551 -1.12% -0.78% -0.52%
มี.ค. 2551 0.14% -0.12% -0.38%
ก.พ. 2551 -1.17% -0.32% 0.37%
ม.ค. 2551 4.13% 2.90% 1.96%
ธ.ค. 2550 1.29% 1.39% 1.55%
พ.ย. 2550 -1.04% -1.44% -1.91%
ต.ค. 2550 -0.33% 0.49% 1.25%
ก.ย. 2550 0.42% 0.70% 0.95%
ส.ค. 2550 0.03% -0.38% -0.75%
ก.ค. 2550 -0.13% 0.77% 1.57%
มิ.ย. 2550 -2.21% -1.66% -1.20%
พ.ค. 2550 0.39% 0.82% 1.26%
เม.ย. 2550 2.25% 2.40% 2.61%
มี.ค. 2550 1.47% 1.39% 1.34%
ก.พ. 2550 1.55% 1.68% 1.86%
ม.ค. 2550 2.55% 2.20% 1.94%
ธ.ค. 2549 -1.46% -1.98% -2.51%
พ.ย. 2549 1.65% 1.75% 1.86%
ต.ค. 2549 0.46% 0.73% 1.00%
ก.ย. 2549 1.06% 1.08% 1.08%
ส.ค. 2549 1.14% 1.11% 1.09%
ก.ค. 2549 1.00% 1.06% 1.14%
มิ.ย. 2549 -0.39% -0.69% -0.94%
พ.ค. 2549 0.67% 0.00% -0.65%
เม.ย. 2549 0.48% 0.59% 0.72%
มี.ค. 2549 -0.70% -0.60% -0.61%
ก.พ. 2549 0.97% 0.91% 0.84%

หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 4

หมายเหตุ : หยุดการขาย

 
 

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ