กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดทำกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยคำนึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างดีที่สุด

วารสาร CG Guide เมืองไทยยั่งยืน

วารสารที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CG Awards

รางวัลด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

CAC Certification

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ