บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance ด้วยเชื่อว่าการบริหารงานที่ยึดถือหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ปราศจากการคอร์รัปชั่น รวมถึงความรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนั้น จะนำมาสู่ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล และถูกต้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอดนั้น แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่


สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและให้สิทธิในการออกเสียงแทน โดยเน้นหลักการ ในเรื่องของความเป็นอิสระและเท่าเทียม โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ ก่อนการประชุมตามเวลาอันสมควร การให้สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ พิจารณาเรื่องการลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมพร้อมด้วยวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ จะบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรก อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทำธุรกรรมดังกล่าว

บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และสังคม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ดังนี้

 

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นให้มีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทต้องอำนวย ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิต่างๆ อันพึงมี ได้อย่างเต็มที

 

ลูกค้า: บริษัทฯ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ รวมถึง มีการให้บริการอย่างเป็นธรรมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคัดเลือกคนกลางประกันภัยและช่องทางการจำหน่าย การกำหนดมาตรฐานกระบวนการ เสนอขาย การให้บริการหลังการขาย การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการจัดให้มีระบบงานในการควบคุมคุณภาพการขาย โดยรวมถึงการบริหารจัดการ และประเมินผลพฤติกรรมในทุกช่องทางการขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯมีการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขการค้าและปฏิบัติตามสัญญา โดยประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

 


พนักงาน: บริษัทฯ มีนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม พร้อมเสนอโอกาส ในการฝึกอบรมหาความรู้ เพิ่มเติม รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน


คู่แข่งทางการค้า: บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการ ที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า


ภาครัฐ: บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ


สังคม: ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายนั้น ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งกิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพสังคม ด้านการกีฬา และด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์: บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงกำหนดนโยบายการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยให้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่นำมาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาต และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น


การเก็บรักษาข้อมูล: บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับ ของข้อมูล โดยยึดถือหลักกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ที่จะไม่นำข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น

 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายและถือแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ เช่น การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสบนเว็บไซต์ www.muangthai.co.th การเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชี การเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และพึงหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยไม่จำกัด เฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management) มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติ ตามนโยบายและกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึง มีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย และประเมินผลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ซึ่งรวมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อร้องเรียน การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ/หรือ ตามความจำเป็น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ