เพราะเราห่วงใยพร้อมเสริมความมั่นใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในจังหวัดระยอง ด้วยความคุ้มครองโควิด-19

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)  มอบความคุ้มครองโควิด-19 ฟรี!!

เพื่อเชิญท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ภายใต้ “โครงการพักระยองอุ่นใจ รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19”

หากตรวจพบเชื้อ โควิด-19 และนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ได้รับความคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

เพียงลงทะเบียนรับความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 31 ส.ค. 63

 

สแกนเพื่อลงทะเบียน

 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท)

ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

100,000

ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ทุกกรณี

(ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์หรือการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์)

50,000

 

การรับสิทธิ์ความคุ้มครอง

ลงทะเบียนผ่าน LINE @Muangthailife หรือ ลิงก์ คลิก ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. -  31 ส.ค. 63 ระยะความคุ้มครอง 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัดระยองภายในวันที่ 25 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

เงื่อนไขความคุ้มครอง

- อายุรับประกันภัย 0 - 70 ปี และจะต้องไม่อยู่ระหว่าง การพักรักษาตัว เนื่องจากเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

- ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักค้างคืนเป็นวันแรก ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนดในจังหวัดระยอง เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักค้างคืนฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

- สถานที่ที่บริษัทกำหนด หมายถึง สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับบุคคลที่ประสงค์ จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีได้

- การประกันภัยของผู้เอาประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าพักค้างคืนฯ วันแรก

- ความคุ้มครองโควิด-19 จะเริ่มคุ้มครองทันที โดยไม่มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period)

- ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มต้นการประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

- การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) คือ การได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 เป็นบวก โดยวิธี SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยเข้าพักค้างคืน ณ สถานที่ที่บริษัทกำหนดในจังหวัดระยองเป็นวันแรก

- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจพบเชื้อโควิด-19 และนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล รับความคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตทุกกรณี ได้รับ 50,000 บาท (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของกรมธรรม์หรือการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

- ความคุ้มครองนี้จะมอบให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน LINE @Muangthailife ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. -  31 ส.ค. 63

- จำนวนรับประกัน 50,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น

- ระยะความคุ้มครอง 30 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าพักโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 25 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

- จำนวนผลประโยชน์นี้จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะขอรับสิทธิ์มากกว่าหนึ่งสิทธิ์ก็ตาม

- บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ แล้ว

- ข้อมูลที่กรอกลงทะเบียนต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง หากข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดด้วยตัวผู้กรอกเองให้ถือว่าเป็น โมฆียะ

- เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนลงทะเบียนรับสิทธิ์

ขั้นตอนการเคลม
1. เตรียมเอกสารหลังออกจากโรงพยาบาล
การเรียกร้องสินไหม กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- กรอกใบเรียกร้องค่าชดเชย (สามารถ Download ได้จาก Website)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบรายงานแพทย์ที่ระบุการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจนและผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 เป็นบวก ที่ระบุสาเหตุของการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมกับระบุวันที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน และ วันที่ออกจากโรงพยาบาลให้ชัดเจน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือ สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือ ใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การเข้าพักในโรงแรม โดยระบุวันที่ เข้า/ออก จากที่พัก 
- สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัยสำหรับโอนเงินเคลมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุสำหรับโอน
เอกสารสำเนา ผู้เอาประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

การเรียกร้องสินไหม ผลประโยชน์กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
- จดหมายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันชีวิต นำส่งเอกสารของผู้ เอาประกันภัย
- สำเนาใบมรณบัตร
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต และ ผู้รับประโยชน์ (ถ้าระบุ)
- สำเนาหนังสือรับรองการตายจากสถานพยาบาลที่ระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
- สำเนาบัตรสมัครที่ระบุผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
- ถ้อยคำผู้รับประโยชน์: เป็นเอกสารของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งไปให้ทุกครั้งหลังจากได้รับแจ้งการเสียชีวิต
( กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ : ผู้รับผลประโยชน์คือทายาทโดยธรรม )
ข้อ 2 – 6 ให้ผู้รับผลประโยชน์ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. ยื่นเอกสาร*
- ส่งไปรษณีย์ มาที่ ทีม GPS 4  ฝ่ายบริการลูกค้าประกันกลุ่ม 1 (Claim COVID-19)  Tower B ชั้น 6
  บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130
* ส่งหลักฐานการเข้ารับการรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล


คลิกดูคำถามที่พบบ่อย

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ