ประกาศรางวัล MTL Click ชวน Click รับโชค

รางวัลพิเศษ!!

สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน MTL Click 100 ท่านแรก ในแต่ละต้นเดือนที่จัดกิจกรรม รับเลย! บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท ท่านละ 1 รางวัล (รวมมูลค่าตลอด 3 เดือน 30,000 บาทถ้วน)

รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563

คุณกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว
คุณชาญชัย เลิศสงคราม
คุณวิฑูรย์ เลิศฤทธิ์สิทธิพร
คุณฐานันดร์ แก้วทอง
คุณอภิชาติ น้านาคินทร์
คุณสราวุธ แซ่ตั้ง
คุณวนิดา อาศิระวิชัย
คุณสุวิศิษฏ์ สหรัตน์มณี
คุณมณฑา อุตมะมุณีย์
คุณพรพรรณ พงษ์ระวีวงศา
คุณนรินี ผดุงรัตน์
คุณชัยวัฒน์ ธรรมวุธิวัฒน์
คุณยุรีพร รัศมีภัค
คุณไกรวุฒิ กิกิ้ง
คุณถนัด จีรชัยไพศาล
คุณน้ำเพ็ชร ดีประชา
คุณชมพูนุท สหายา
คุณมนัสนันท์ เด่นเทศ
คุณชาคริต บุญไพศาล
คุณบุญยศ บุญไพศาล
คุณรุจิรา แก้วโพธิ์
คุณปราณี เสรีวิชยสวัสดิ์
คุณศรารี จิตตัง
คุณอาบีดีน ดะแซสาเมาะ
คุณธีระยุทธ ทองเครือ
คุณจตุพร ดวงพัตรา
คุณวิริยา สาช่อฟ้า
คุณพิชญธิดา หงส์ศิลาทอง
คุณขันแก้ว พรมเมืองยอง
คุณปรัชญา จันทร์ประสพชัย
คุณเอกลักษณ์ กองแก้ว
คุณเกศสินีย์ มณีวรรณ
คุณภัทชภณ เวียงคำ
คุณBIYUN CHEN
คุณรดา ศรีธนาอนันต์
คุณสกุล พัฒนสินทวี
คุณเพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล
คุณกาญจนา กาละ
คุณเสนีย์ ชาติสุทธิพันธุ์
คุณอลิสา กาละ
คุณปิยวรรณ ดื่นตา
คุณอรินยา จิตครองธรรม
คุณเนธิศดา นุ่มโฉม
คุณวิรัช เสรีวิชย์
คุณฐิตารีย์ สำอางศรี
คุณกิติกร ลายประดิษฐกร
คุณบุญส่ง วรธรรมทองดี
คุณสมนึก วิมล
คุณอรพินท์ วรธรรมทองดี
คุณสมรัก วรธรรมทองดี
คุณวุฒิชัย ทองย้อย
คุณจิระภาคย์ อธิพัฒน์ธนเมธ
คุณภัทรวดี พงษ์ระวีวงศา
คุณเจษฎา เลิศเจริญยงศ์
คุณสริญญา ไชยนิรันดร์กูล
คุณคทาวุธ เมฆยะ
คุณพรนิภา รัตนพงศ์
คุณยอดหทัย สวัสดี
คุณณัฐภัทร ม่วงงาม
คุณศิรกวินทร์ คณวัฒน์ปิติคุณ
คุณจุรีรัตน์ เภาพันธ์
คุณวีระพล มงคลศาสตร์
คุณกฤษฎา พลชนะ
คุณฉิ่งหง อัศวานุชิต
คุณโชคพิพัฒน์ เลิศชวลิตานนท์
คุณสรชัช นุ่มโฉม
คุณกัลยา อินนันชัย
คุณมนัสภร กระจ่างดี
คุณเผด็จ ผ่องเสริมสุข
คุณอำพร โนศรี
คุณอรวรรณ เรืองรัตนเมธี
คุณหทัยรัตน์ รุ่งแสง
คุณสมเกียรติ เมธีวีรวงศ์
คุณภิญญดา อัศวปราการกุล
คุณจินดาภรณ์ เลิศวิริยะเศรษฐ์
คุณทิพย์นภา เศรษฐบุตร
คุณพิชิต สว่างสายพัน
คุณไชโย พร้อมพรชัย
คุณธรรมภรณ์ ศิริไชยา
คุณเบญจวรรณ พรประเสริฐถาวร
คุณพรพิจ จิวโพธิ์เจริญ
คุณณัฐพงศ์ เสรีวิชยสวัสดิ์
คุณทินพล กัลยาสิริ
คุณกฤษตฤน ถึงสุข
คุณนพสิทธิ์ รังษีธรรม
คุณประเทือง ขันคำ
คุณภัทรพล ณ นคร
คุณสรพงษ์ สร้อยแสง
คุณอรวรรณ ศิริสมพลกุล
คุณวราวุธ ฟองณวงศ์
คุณพิศมัย จันทนกูล
คุณประมล สถิตธีรานนท์
คุณเอกวัสส์ ปิ่นทอง
คุณวีรกร สายเทพ
คุณเทพ ภูแก้ว
คุณอรัญญา ศุขพงษ์
คุณธรรมรัตน์ กสิบุตร
คุณกว้างจิต พันธ์พิทยาพร
คุณรสสุคนธ์ คำนิล
คุณนฤมล คงเพ็ชร์

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะมีการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้โชคดีเพื่อยืนยันสาขาหรือที่อยู่ที่ต้องการรับของรางวัล (เฉพาะกรณีที่มีข้อมูลเบอร์โทรศัพท์) พร้อมส่งจดหมายแจ้งการได้รับรางวัล ภายใน 7 วันทำการหลังจากประกาศผล กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีเพื่อยันยันการรับสิทธิ์ได้ หรือผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีรายชื่อสำรองที่อยู่ลำดับถัดไป

 

Tags: MTL CLICK

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ