เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

       บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยได้ให้ไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

       เก็บรวบรวม

       บริษัทฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกรรมระหว่างท่านและบริษัทฯ ในระยะเวลาที่จําเป็นต่อการให้บริการ เช่น ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

       ใช้

       บริษัทฯ มีการนําข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันภัย การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ แก่ท่าน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การมอบสิทธิประโยชน์ การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญาตัวแทนประกันชีวิต การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับของทางการ

       เปิดเผย

       บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อบุคคลอื่น เช่น บริษัทประกันภัยอื่น บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยต่อ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สถานพยาบาล แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต เป็นต้น

       ดังนั้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

       นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://pdpa-rightrequest.muangthai.co.th/ หรือติดต่อที่ Email: dpo-office@muangthai.co.th หรือที่โทร.1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1 พฤษภาคม 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ