เรียน   ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดำเนินการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันภัย การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน การเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯแก่ท่าน การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญาตัวแทนประกันชีวิต การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อบังคับของทางการ การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงอยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ไว้ในความครอบครองของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

          ดังนั้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

          นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อเราที่ email: dpo-office@muangthai.co.th หรือกรอกแบบฟอร์ม ผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/QbshTjFzYowx6n9d6  หรือโทร.1766 หรือ สำนักงานสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27 เมษายน 2563

 

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ