บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ประกอบกิจการประเภทธุรกิจประกันชีวิตชั้นนำของประเทศ มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกาดำเนินงาน โดยบูรณาการระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เป็นหนึ่งในหน้าที่การปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรยกเลิกประกาศที่ 104/2561 เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม และเห็นสมควรประกาศนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยบริษัทฯ มีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดเป้าหมายและแผนงานที่มุ่งไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการก่อให้เกิด
ของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ
3. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา การฝึกอบรม และ
การมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
4. ทบทวนระบบการบริหารจัดการ เป้าหมาย แผนงาน และประสิทธิผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อความเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ให้แก่พนักงานทุกคน
6. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึง
การติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดและทบทวนการบรรลุ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเหมาะสม


เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ