บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห้ามการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่สามที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และรายการทั้งหมดในทุกประเทศ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายนี้ บริษัทฯ จะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยาม

       “คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การกระทำทุจริตที่ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ(1) หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลใดก็ตาม เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยให้ได้มาซึ่งประโยชน์อื่นใดหรือรักษาไว้ ซึ่งประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น
       การกระทำทุจริตในรูปแบบใดๆ โดยการเรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในหน้าที่ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม
       ทั้งนี้ รวมถึงการกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ส่อไปในทางของการทุจริตดังกล่าวข้างต้น

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 176

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท

 • อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • สร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ ว่า ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 • ทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และขั้นตอนในการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

 • สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบงานตรวจสอบภายในระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสียหาย ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท


3) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

 • ยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน
 • กำหนดให้ทุกฝ่ายงานและพนักงานทุกคนนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • แต่งตั้งคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • กำกับดูแล ให้มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน


4) คณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 • ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
 • วางแนวปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
 • กำกับดูแล และสนับสนุนด้านบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย


5) พนักงานของบริษัทฯ

 • พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยทั่วกัน ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน การแจ้งเบาะแส รวมถึงให้คำแนะนำ และปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสให้มีความปลอดภัย และมั่นใจในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ขั้นตอนในการปฎิบัติ

1) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงบุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานแทนหรือทำในนามบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรง หรือ ทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศ เช่น การให้ การรับสินบน ทุกรูปแบบ

 

2) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารให้ทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

 

3) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

 

4) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

5) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นการกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้

แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ

       บริษัทฯ กำหนดมาตราการในการป้องกันการกระทำทุจริต สำหรับรายการที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน โดยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายงดรับของขวัญ นโยบายการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ดังต่อไปนี้

1) การช่วยเหลือทางการเมือง

       เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง(2)  ดังนี้

 • บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง ผู้สมัครรับเลือกทางการเมือง หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมือง คนใดคนหนึ่งและ/หรือพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ
 • บริษัทฯ ห้ามมิให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท และไม่อนุญาตให้พนักงานนำสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ ทรัพยากรของบริษัทฯ ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือระดมทุนทางการเมือง เพื่อจุดประสงค์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

 

2) การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

       บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรการกุศล มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน ที่บริษัทฯ  จะเข้าร่วมบริจาค และ/หรือ มอบเงินสนับสนุน โดยต้องมั่นใจว่าการบริจาคและเงินสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้ออ้างในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยต้องระบุชื่อผู้รับบริจาคและ/หรือผู้รับการสนับสนุน และพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และ/หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(3)

       และกำหนดให้พนักงานงดรับของขวัญจากคู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางการค้า เพื่อแสดงถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างความมั่นใจ และไว้วางใจจากทุกภาคส่วน หากไม่สามารถปฏิเสธได้ ให้ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล(4)

 

3) การบริหารทรัพยากรบุคคล

       บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
สรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่ไม่มีประวัติการกระทำผิดหรือได้รับโทษในความผิดเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเข้าทำงาน การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ค่าตอบแทนพนักงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้มีการดำเนินการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และมีการอบรมทดสอบความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

 

4) การประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชัน

       บริษัทฯ ต้องจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชัน  สำหรับฝ่ายงานที่มีความเสี่ยงในการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถกำหนดมาตราการในการป้องกันความเสี่ยงการคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

 

5) การจัดการควบคุมภายใน

       บริษัทฯ มีการกำหนดการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงิน กระบวนการทางบัญชีและการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยจัดให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 

6) การสื่อสารนโยบาย การรายงานข้อมูล

       บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญในการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้มีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกไปยังพนักงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้รับทราบ ผ่านทางจดหมาย สื่อประชาสัมพันธ์ วิดีทัศน์ Intranet และเว็บไซต์บริษัทฯ


(2) ประกาศคำสั่งบริษัท 93/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง
(3) ประกาศคำสั่งบริษัท 47/2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยง รับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(4) ประกาศคำสั่งบริษัท 46/2562 เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล

ช่องทางในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ

1. แจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน  หรือ
2. แจ้งผ่านโทรศัพท์ 02-290-2744, 02-274-9400 ต่อ 2744  หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง E-Mail ดังนี้ CGhotline@muangthai.co.th

เงื่อนไขในการพิจารณาเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่จะสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน สามารถที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แก่ตน (อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ร้องเรียน)
3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

1) บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3) ผู้ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติตามนโยบาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

4) กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือ บริษัทฯ อาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

5) บริษัทฯ จะไม่ทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ กระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การติดตามและประเมินผล

       นโยบายฉบับนี้ถือเป็นนโยบายหลัก ที่ให้อำนาจกับคณะทำงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการเสนอออกคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ ทบทวน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

บทลงโทษ

       บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการสอบสวนข้อเท็จจริง และถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้ เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นนี้จะมีโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ อาจได้รับโทษตามที่กฏหมายกำหนดไว้

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ