Mock Cg Activites

วารสาร SD Guide เมืองไทยยั่งยืน

วารสารที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการกำกับดูแลกิจการ แนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักบรรษัทภิบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดวารสาร SD Guide เมืองไทยยั่งยืน

CG Awards

รางวัลด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได้รับ

Pic 1

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2565 (TCC BEST AWARDS 2022) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) โดย ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 20 พ.ศ. 2565 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิกฤตซ้อนวิกฤต พิชิตด้วยจรรยาบรรณ” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Pi C2

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 11 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2565 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อสร้างสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม

Cg Awards1

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย” จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (องค์กรขนาดใหญ่) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Cg Award3

รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (TCC BEST AWARDS 2019) ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) โดย คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว จาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 6 บริษัท ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น โดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เป็นตัวอย่างด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตั้งอยู่บนความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหลักการเหล่านี้ได้สะท้อนผ่านนโยบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาโดยตลอด ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และสังคม


Cg Award2

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 จากสำนักงาน ป.ป.ช.

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เกียรติมอบรางวัล
และเกียรติบัตร ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทฯ แรกของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัลองค์กรโปร่งใสนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลองค์กรโปร่งใส ประกอบด้วย 4 หมวด คือหมวดที่ (1) องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อ
ผลงานและข้อร้องเรียน (2) องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม (3) องค์กรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และ (4) องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส เที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้าน การทุจริตและการให้หรือรับสินบน

โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับบริษัทฯ เนื่องจากเป็น 1 ใน 7 องค์กรชั้นนำ ที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นว่าการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)  จะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Certificate2

CAC Certification

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ   ภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC - Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณตามหลักการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 


ทั้งนี้ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจ 8 องค์กร ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ข้อ ดังนี้


1.    การสร้างการรวมตัวของธุรกิจที่โปร่งใสปราศจากการจ่าย – รับสินบน
2.    การยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันของภาคธุรกิจเอกชน 
3.    การร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสมากขึ้น


โดยในการรับประกาศนียบัตรครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยกำหนด