Website  750x1000 Th

>> สมัครเลย << เงื่อนไขการร่วมสนุก

1. ผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์รายเดี่ยวที่ยังมีผลบังคับ กับ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ลงทะเบียนใช้งาน MTL e-Document และทำการเปลี่ยนการรับเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในเงื่อนไข โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานและทำการเปลี่ยนการรับเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร e-Document และทำการจัดเรียงตามลำดับการลงทะเบียนสมัครล่าสุด โดยนับตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.67 เวลา 00:01 น.  ถึงวันที่ 19 ก.พ.67 เวลา 23.59 น.
3. ลูกค้าที่สมัครรับ e-Document สำเร็จภายในระยะแคมเปญ จะได้รับ Lazada e-Coupon มูลค่า 50 บาท รวมจำนวน 500 สิทธิ์ ผ่านทาง SMS เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน MTL E-Document จัดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
4. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลสำหรับผู้ที่ยังคงรับเอกสารทุกรูปแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีการยกเลิกการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายหลัง
5. ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัล สำหรับลูกค้าเท่านั้น ไม่รวมพนักงานฝ่ายขาย พนักงานภายใน พนักงานชั่วคราว หรือพนักงานกลุ่มอื่นๆ ใน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
6. ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่นได้
8. ขอสงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลสำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเปลี่ยนช่องทางการรับเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด