จุดเด่น

เลือกระยะเวลาคุ้มครอง ตามความสามารถ ในการผ่อนชำระ

คุณสามารถเลือกระยะเวลาความคุ้มครองให้เหมาะสม กับความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อได้ตั้งแต่ 1 – 30 ปี

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ*

*เฉพาะกรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4,000,000 บาท 
ทั้งนี้ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย 
และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย 
หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

คำนวณสินเชื่อของคุณ

จ่ายรายเดือน

0 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบคำขอเอาประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ชีวิต แบบคุ้มครองสินเชื่อชำระเบี้ยประกันภัย ครั้งเดียวประเภทสามัญ (แบบไม่ตรวจสุขภาพ) 
  • ตัวอย่างการกรอกคำขอเอาประกันชีวิต   
  • ใบเสนอขาย
  • ตัวอย่างการกรอกใบเสนอขาย
  • ใบคำขอเอาประกันชีวิต ประกันชีวิตสามัญทั่วไปชนิด มีคำถามสุขภาพ ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างละเอียด แบบที่ 1
  • ตัวอย่างการกรอกคำขอเอาประกันชีวิต   
  • ใบเสนอขาย   
  • ตัวอย่างการกรอกใบเสนอขาย  

คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัย
คุ้มครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน

แบบประกันภัยนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้าง ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถหาซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

หากต้องการซื้อแบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน ต้องใช้เอกสารใดบ้าง ?

เอกสารประกอบการซื้อแบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. ใบคำขอเอาประกันชีวิตฯ

3. ใบเสนอขาย

หมายเหตุ : ใบคำขอเอาประกันชีวิตฯ และใบเสนอขาย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.muangthai.co.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

ผู้เอาประกันภัยสามารถดูวิธีการกรอกใบคำขอเอา ประกันชีวิตฯ ได้ที่ไหนบ้าง ?

สามารถดูตัวอย่างการกรอกใบคำขอได้จาก www.muangthai.co.th โดยตัวอย่างการกรอกใบคำขอจะแสดงขึ้นมาพร้อมกับเอกสารที่ให้ดาวน์โหลด

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน บัตรเครดิตได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

กรณีกู้ร่วม ผู้เอาประกันภัยสามารถสมัครแบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนได้หรือไม่ ?

สามารถสมัครทำประกันได้ แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยจะถูกแบ่งตามจำนวนผู้กู้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองใดบ้าง หลังจากซื้อแบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน ?

ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองชีวิตควบคู่กับความคุ้มครอง ทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การซื้อแบบประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อประชาชน ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4 ล้านบาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และ การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย แต่ถ้ามากกว่า 4 ล้านบาทขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเลือกดาวน์โหลดใบคำขอฯ แบบใดบ้าง ?

กรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 4 ล้านบาท ใช้ใบคำขอรหัส 2-02-05-1401 ส่วนกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยเกิน 4 ล้านบาท ใช้ใบคำขอรหัส 2-02-05-2385

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับวันเริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อใด ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกวันเริ่มต้นความคุ้มครองคือวันเดียวกับวันที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน หากวันเริ่มต้นคุ้มครองตามที่ระบุในใบคำขอไม่ตรงกับวันที่ได้รับเงินกู้ตามสัญญากู้ยืม สามารถแก้ไขวันเริ่มต้นคุ้มครองและปรับลดจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับจำนวนเงินกู้ได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์

ผู้เอาประกันภัยสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

1. กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน สามารถขอยกเลิกกรรม์นี้ได้ โดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัท ฉบับละ 500 บาท 2. กรณีผู้เอาประกันภัยได้ทำสัญญากู้ยืมเงินไปแล้ว สามารถยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้ โดยการขอเวนคืนกรมธรรม์ สำหรับกรณีที่ยังชำระหนี้ไม่หมดจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับประโยชน์หลัก(ผู้ให้กู้)

แบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้เท่านั้นที่ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51 ทั้งนี้สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรเมืองไทย Smile Club หรือไม่ ?

ได้รับบัตรเมืองไทย Smile Club ทั้งนี้การคำนวณคะแนนสะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หากผู้เอาประกันภัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ช่องทางใดได้บ้าง ?

ผู้เอาประกันสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือ โทร. 1766

การเรียกร้องสินไหมในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือกรณีเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง ?

1. กรณีเสียชีวิต

1.1 กรมธรรม์มีอายุสัญญาไม่ถึง 2 ปี

- กรมธรรม์ฉบับจริง หรือ เอกสารใบแจ้งความสูญหาย กรณี กธ.ฉบับจริงหาย สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์หลักและผู้รับผลประโยชน์รองทุกคน ถ้อยคำผู้รับผลประโยชน์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท) ถ้อยคำแพทย์พร้อมหนังสือรับรอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท) หนังสือมอบอำนาจตามแบบฟอร์มของบริษัท กรมธรรม์ฉบับจริง(กรณีสูญหายให้ส่งใบแจ้งความแทน)

1.2 กรมธรรม์มีอายุสัญญามากกว่า 2 ปีและเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- กรมธรรม์ฉบับจริง หรือ เอกสารใบแจ้งความสูญหาย กรณี กธ.ฉบับจริงหาย สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ ถ้อยคำผู้รับผลประโยชน์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท) ถ้อยคำแพทย์พร้อมหนังสือรับรอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท)

- กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสัญญาโรคร้ายแรง กรมธรรม์ฉบับจริง(กรณีสูญหายให้ส่งใบแจ้งความแทน)

1.3.กรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม จาก ข้อ 1.1. และ ข้อ 1.2 ดังนี้ สำเนาบันทึกประจำวัน สำเนาใบชัณสูตรพลิกศพ (หน้า-หลัง) รายงานการตรวจศพ (กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์)

 

2. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์

- แบบฟอร์มทุพพลภาพจากแพทย์ผู้รักษา (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่บริษัท)

- ประวัติการรักษา (ถ้ามี)

 

ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่ม เกิดทุพพลภาพ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าวไม่ทำให้ สิทธิการเรียกร้อง เสียไปหากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

 

บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายของผู้เอาประกันภัยตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่บริษัทพิจารณาการเรียกร้องทดแทน

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

เลือกแผน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว