จุดเด่น

คุ้มครองสูงถึง 300,000 บาท(1)

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม(2)

รับเพิ่มอีก 2,000,000 บาท(1)

เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม(3)

รับผลประโยชน์รายวันสูงถึง 10,000 บาท(1)

กรณีรับการรักษาตัวเป็น ผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"เพราะโรคมะเร็งใกล้ตัวกว่าที่คิด" เราจึงออกแบบประกันที่ตอบโจทย์คุ้มครองตั้งแต่ระยะก่อนลุกลาม รับสูงสุด 300,000 บาท(1) รับเพิ่มอีกสูงสุด 2,000,000 บาท(1) สำหรับระยะลุกลาม เบาใจแม้ต้องใช้เวลารักษานาน ด้วยเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 10,000 บาท/วัน(1) เพื่อหยุดงานลุยรักษาได้เต็มที่

ข้อมูลแบบประกัน

เริ่มต้นคุ้มครองมะเร็งยาวๆ

ตั้งแต่อายุ  18 – 60 ปี(4)

เลือกชำระเบี้ยได้ตามใจ

มีให้เลือกทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน

ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน

ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีทั้งหมด 2 ข้อใหญ่ คือ
1 สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1.1) ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 
เว้นแต่ ผู้เอาประกันภัย ได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว 
1.2) การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น เป็นต้น
2 สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์รายวันกรณีเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล จากโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
2.1) การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่ไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรายละเอียดของผลประโยชน์ ข้อ 1 และ 2 
2.2) การเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ เป็นต้น

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผนความคุ้มครอง 2,000,000 บาท
(2) หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมมีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย
(3) หลังจาก 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็งที่ยังไม่แพร่กระจายถึงเยื่อบุฐาน หรือวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือวันต่ออายุเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด
(4) คุ้มครองถึงอายุ 71 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ และระยะเวลาชำระเบี้ยได้ถึงอายุ 70 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ 
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ทำไมต้องซื้อ สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง
A: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลาม โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้
1. ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลาม คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
2. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ระยะไม่ลุกลาม คุ้มครอง 15% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
- ต่อมา หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม ภายใน 60 วัน รับเพิ่ม 85% ของทุนประกันภัย (จำนวนเงินเอาประกันภัย)
3. ผลประโยชน์รายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจากโรคมะเร็ง (เป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือก)
3.1 กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รับ 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
3.2 กรณีที่ผู้ทำประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก(ไอ.ซี.ยู) หรือ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศ รับ 2 เท่าของผลประโยชน์รายวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันสูงสุด ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ที่เป็นผลจากโรคมะเร็งเดียวกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 180 วัน

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา เป็นจำนวนกี่วัน

A: มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญา 60 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: เริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุ: 18 – 60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) และคุ้มครองถึงอายุ 71 ปี 

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง มีการปรับเพิ่มขึ้นตามอายุหรือไม่
A: อัตราเบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย 

Q: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: สัญญาเพิ่มเติม ความคุ้มครองโรคมะเร็ง ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

จ่ายสั้นคุ้มครองยาว รับเงินคืนตลอดสัญญา

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

ดูแลครอบคลุม 35 โรคร้ายแรง เบาใจหากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยทันทีแต่ยังรับความคุ้มครองกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 30 โรคร้ายแรงสูงสุด 20 ล้าน

สัญญาเพิ่มเติม แฮปปี้ ลีฟวิ่ง

เตรียมพร้อมรับมือ 30 โรคร้ายแรง ด้วยความคุ้มครองเต็ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว